"Wartość dodana, jakość produktów i wykorzystywanie niechcianych połowów"

Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w zakresie działania 1.11 „Wartość dodana, jakość produktów i wykorzystywanie niechcianych połowów” w ramach Priorytetu 1. Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo, zasobooszczędnego, innowacyjnego, konkurencyjnego i opartego na wiedzy, zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze”.

Na co można składać wnioski

Wnioski o dofinansowanie w ramach naboru można składać na realizację operacji na rozwój działalności polegającej na inwestycjach, o których mowa w art. 42 i art. 44 ust. 1 lit. e rozporządzenia nr 508/2014:

 • związanych z obrotem, sprzedażą bezpośrednią lub przetwarzaniem produktów rybnych pochodzących z własnych połowów;
 • na statku rybackim poprawiających jakość produktów rybołówstwa.

Kto może składać wnioski

 • Armator statku rybackiego, przy użyciu którego jest wykonywane rybołówstwo komercyjne, wpisanego do rejestru statków rybackich nie później niż do dnia 31 grudnia 2010 r. albo wprowadzonego do wykonywania rybołówstwa komercyjnego po dniu 31 grudnia 2010 r. na skutek wymiany tego statku rybackiego na inny;
 • uprawniony do rybactwa w rozumieniu art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 2168) na działania, o których mowa w art. 42 ust. 1 lit. a rozporządzenia nr 508/2014.

Kiedy można złożyć wniosek

Wniosek o dofinansowanie dotyczący tego naboru można złożyć w terminie od dnia 06 kwietnia 2021 r. do dnia 20 kwietnia 2021 r. włącznie.

Sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie składa się do oddziału regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, właściwego ze względu na miejsce realizacji operacji. Wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami składa się w formie pisemnej, w postaci papierowej, osobiście przez wnioskodawcę lub przez osobę upoważnioną przez wnioskodawcę albo przesyłką rejestrowaną nadaną w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu art. 3 pkt 13 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 1041).

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie operacji

Limit środków finansowych, do którego ARiMR może przyznać pomoc w ramach całego naboru, wynosi 9 000 000 złotych.

Kryteria wyboru operacji

O kolejności przysługiwania pomocy decyduje suma uzyskanych punktów, przyznawanych na podstawie następujących kryteriów wyboru:

1) w ramach art. 42 ust. 1 lit. a rozporządzenia nr 508/2014 – długość całkowita statku rybackiego, przy użyciu którego jest wykonywane rybołówstwo komercyjne, którego dotyczy operacja, wynosi:

 • poniżej 12 m – 5 pkt,
 • od 12 do 18 m – 3 pkt,
 • powyżej 18 m – 1 pkt;

2) w ramach art. 42 ust. 1 lit. b rozporządzenia nr 508/2014 – operacja jest realizowana przez rybaków, którzy wykonywali rybołówstwo komercyjne na morzu, przez:

 • powyżej 90 dni w okresie dwóch lat kalendarzowych poprzedzających dzień złożenia wniosku o dofinansowanie – 5 pkt,
 • od 75 do 90 dni w okresie dwóch lat kalendarzowych poprzedzających dzień złożenia wniosku o dofinansowanie – 3 pkt;

3) w ramach art. 44 ust. 1 lit. e rozporządzenia nr 508/2014 - wielkość dokonanych rocznych odłowów gospodarczych użytkownika rybackiego w roku poprzedzającym dzień złożenia wniosku o dofinansowanie wyniosła:

 • od 3 do 15 t – 2 pkt,
 • powyżej 15 do 25 t – 6 pkt,
 • powyżej 25 t – 10 pkt.                               


Niezbędne dokumenty

Wzór wniosku o dofinansowanie wraz z instrukcją oraz inne niezbędne dokumenty znajdą Państwo na stronach Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa: https://www.arimr.gov.pl/pomoc-unijna/program-rybactwo-i-morze-2014-2020.html i Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi: https://www.gov.pl/web/rolnictwo/program-po-ryby.                  

Inne ważne informacje

Szczegółowe informacje o zasadach naboru, kryteriach wyboru projektów oraz prawach i obowiązkach beneficjentów znajdą Państwo w przepisach rozporządzenia wykonawczego i rozporządzenia nr 508/2014.

Opis promocji operacji

We wniosku o dofinansowanie obowiązkowo muszą Państwo przedstawić propozycje działań informacyjnych i promocyjnych dla planowanych operacji. Proszę pamiętać, że Państwa propozycje muszą być zgodne z obowiązującą wersją Księgi Wizualizacji Znaku Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” do pobrania ze strony Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Obowiązek stosowania konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców

W ramach operacji realizowanej w zakresie ogłoszonego naboru zobowiązani są Państwo do stosowania zasad konkurencyjnego wyboru wykonawców. Dokument jest dostępny do pobrania ze strony Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.             

Środki odwoławcze – pamiętaj o swoich prawach


Czy otrzymali Państwo rozstrzygnięcie dotyczące odmowy przyznania pomocy? W przypadku odmowy przyznania pomocy wnioskodawcom przysługuje prawo wniesienia skargi do sądu administracyjnego. O zasadach i trybie dla dokonania takich czynności mówi ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.Tagi:
źródło: