Zwiększanie efektywności energetycznej - działanie 2.3 "Inwestycje produkcyjne w akwakulturę"

Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w zakresie działania 2.3 "Inwestycje produkcyjne w akwakulturę". Nabór dotyczy działania w ramach Priorytetu 2 - Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo, zasobooszczędnej, innowacyjnej, konkurencyjnej i opartej na wiedzy - zawartego w Programie Operacyjnym "Rybactwo i Morze".

Zwiększanie efektywności energetycznej - działanie 2.3
Na co można składać wnioski
 
Wnioski o dofinansowanie można składać na realizację operacji mających na celu ochronę i odbudowę wodnej różnorodności biologicznej oraz wspieranie ekosystemów związanych z akwakulturą i promowanie zasobooszczędnej akwakultury, w ramach poddziałania zwiększenie efektywności energetycznej i odnawialne źródła energii, o których mowa w art. 48 ust. 1 lit. k rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 508/2014. Pomoc można otrzymać na realizację operacji wyłącznie w zakresie dotyczącym wyposażenia istniejącego obiektu chowu lub hodowli ryb w maszyny i urządzenia techniczne.
 
Kto może składać wnioski
 
Wniosek o dofinansowanie może składać podmiot prowadzący działalność w zakresie chowu lub hodowli ryb.
 
W przypadku gdy operacja dotyczy obiektu chowu lub hodowli będącego przedmiotem współposiadania, pomoc przyznaje się łącznie wszystkim współposiadaczom albo jednemu ze współposiadaczy, na którego pozostali współposiadacze wyrazili zgodę, w formie pisemnej, na ubieganie się o przyznanie pomocy oraz na realizację operacji w obiekcie będącym przedmiotem współposiadania.
 
W przypadku  gdy  o przyznanie  pomocy  ubiegają  się wspólnicy spółki cywilnej, pomoc przyznaje się wszystkim wspólnikom łącznie albo jednemu ze wspólników, na którego pozostali wspólnicy wyrazili zgodę, w formie pisemnej, na ubieganie się o przyznanie pomocy oraz na realizację operacji.
 
Kiedy można złożyć wniosek
 
Wniosek o dofinansowanie dotyczący tego naboru można złożyć w terminie od dnia 16 lipca 2018 r. do dnia 3 sierpnia 2018 r. włącznie.
 
Sposób składania wniosków
 
Wnioski o dofinansowanie składa się w oddziale regionalnym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, właściwym ze względu na miejsce realizacji operacji. Wniosek o dofinansowanie składa się w formie pisemnej, w postaci papierowej, osobiście przez wnioskodawcę albo przez osobę upoważnioną przez wnioskodawcę albo przesyłką rejestrowaną nadaną w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu przepisów prawa pocztowego. W ramach jednego naboru wniosków o dofinansowanie wnioskodawca może złożyć jeden wniosek o dofinansowanie na jeden obiekt chowu lub hodowli ryb.
 
Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie operacji
 
Limit środków finansowych, do którego ARiMR może przyznać pomoc w ramach całego naboru, wynosi 15 000 000 złotych.
 
Kryteria wyboru operacji
 
Kryterium wyboru operacji do oceny stanowi suma punktów przyznawanych za poszczególne kryteria, które jako wnioskodawca wskazują Państwo we wniosku o dofinansowanie. Punkty są przyznawane w następujący sposób:
 
Zaawansowanie formalne operacji (maksymalnie 20 pkt):
  • zaawansowane - prawomocna  decyzja  o udzieleniu  pozwolenia  wodnoprawnego  oraz  pozwolenia  na  budowę  albo jedna z nich, jeżeli druga nie jest wymagana - 20 pkt;
  • średniozaawansowane - decyzja  o środowiskowych  uwarunkowaniach  i decyzja  o warunkach  zabudowy  lub  ocena wpływu na środowisko (jeżeli była wymagana) - 15 pkt;
  • początkowe - koncepcja inwestycyjna i studium wykonalności - 10 pkt;
  • operacja przewiduje zastosowanie technologii nieprzewidującej konieczności uzyskania pozwolenia wodnoprawnego lub pozwolenia na budowę - 20 pkt.
Czytaj dalej na następnej stronie...


Tagi:
źródło: