Z dniem 1 września 2017 roku zostały zniesione Agencja Rynku Rolnego i Agencja Nieruchomości Rolnych. W miejsce instytucji został powołany Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.

Interwencyjny zakup zbóż w roku 2010/2011

W okresie od 1 listopada tego roku do 31 maja 2011 roku Agencja Rynku Rolnego zajmuje się interwencyjnym zakupem pszenicy.

 

Zgodnie z zasadami określonymi Rozporządzeniem Rady (WE) 1234/2007 zakup zbóż wg ustalonej ceny interwencyjnej 101,31 €/t jest w UE limitowany.

Od roku gospodarczego 2010/2011 limit zakupu pszenicy wynosi 3 mln ton w skali całej UE.


Zasady zakupu interwencyjnego zakupu zbóż określone są przez Rozporządzenie Komisji Nr 1272/2009 obowiązującym od bieżącego roku gospodarczego 2010/2011:


1. Cena zakupu zboża zależy od formy zakupu:

  • w ramach limitu po ustalonej cenie, jest to cena interwencyjna, która wynosi 101,31 €/t ,
  • w ramach procedury przetargowej, jest to cena określona w zaakceptowanych przez Komisję Europejską po każdym przetargu, ofertach przetargowych. Cena ta wyrażona w €/t powinna odpowiadać minimalnej jakości zbóż i nie może być wyższa niż cena interwencyjna.

Cena zakupu podlega podwyższeniu lub obniżeniu w zależności od faktycznej jakości zboża dostarczonego do magazynu/magazynów interwencyjnych.


Od roku gospodarczego 2010/2011 brak jest miesięcznych dodatków do ceny interwencyjnej.

2. Oferent składający ofertę powinien wnieść zabezpieczenie ofertowe i należytego wykonania umowy w wysokości 20 EUR/tonę, w formie depozytu gotówkowego na konto ARR lub gwarancji bankowej uznanej przez ARR instytucji finansowej.


3. Zapłata za zboże dokonywana jest w terminie do 65 dni od daty warunkowego przejęcia (art. 39 RK_1272/2009).

 


 

Stawki stosowane w rozliczeniach z uczestnikami mechanizmu.


Stawka za transport

Zryczałtowana stawka zwrotu kosztów transportu w rozliczeniach z przedsiębiorcami uczestniczącymi w realizacji mechanizmu interwencyjnego zakupu zbóż w magazynie interwencyjnym i w miejscu przechowywania, wynosi 0,06 EUR za tonokilometr niezależnie od rodzaju środka transportu i będzie stosowana przez Agencję w określonych przypadkach, do wyliczenia dotacji na poniesione koszty transportu.


Dotacja ta przeliczana będzie na PLN wg ostatniego kursu wyznaczonego przez Europejski Bank Centralny, przed pierwszym dniem miesiąca, w którym została złożona oferta sprzedaży zbóż na zapasy interwencyjne.

 


Kody zbóż objęte „Interwencyjnym zakupem i sprzedażą zbóż”.

 

KOD PKWiU

Pszenica zwyczajna

01.11.12-00

 

KOD CN

Pszenica zwyczajna

1001 90 99

 

 

Źródło: http://www.arr.gov.plTagi:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!