Z dniem 1 września 2017 roku zostały zniesione Agencja Rynku Rolnego i Agencja Nieruchomości Rolnych. W miejsce instytucji został powołany Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.
| Autor: kkj6

Program „Owoce w szkole” – spotkanie w Komisji Europejskiej

W dniu 24 marca br. w Brukseli odbyło się specjalne posiedzenie Komitetu Zarządzającego ds. Wspólnej Organizacji Rynków Rolnych, połączone z posiedzeniem Grupy Doradczej ds. owoców i warzyw, poświęcone w całości programowi „Owoce w szkole”.

Program „Owoce w szkole” – spotkanie w Komisji Europejskiej

Spotkaniu przewodniczył Pan Lars Hoelgaard (Conseiller Hors Classe, DG AGRI). W spotkaniu udział wzięli liczni przedstawiciele Komisji Europejskiej, w tym Dyrekcji Generalnej ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Dyrekcji Generalnej ds. Zdrowia i Konsumentów, reprezentanci producentów z sektora owoców i warzyw (FRESHFEL, COPA-COGECA), przedstawiciele zainteresowanych stron zaangażowanych w realizację programu, w tym rodziców, nauczycieli i naukowców oraz państw członkowskich. Polskę reprezentowali Pan Artur Krakowiak, Główny Specjalista w Departamencie Rynków Rolnych w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Pani Monika Niewiarowska, Główny Specjalista w Biurze Wspierania Konsumpcji Agencji Rynku Rolnego.

W trakcie spotkania dyskutowano nad dotychczasową realizacją programu w UE, problemami, które jej towarzyszyły oraz oceną programu i jego przyszłością.


Na prośbę KE, Pani Monika Niewiarowska, jako przedstawiciel ARR, zaprezentowała doświadczenia Polski dotyczące wdrażania programu „Owoce w szkole”, w tym kwestie związane z oceną programu oraz wprowadzonymi przez Polskę uproszczeniami i zmianami, mającymi na celu rozwiązanie napotkanych problemów oraz zapewnienie jego skutecznej realizacji. Prezentacja spotkała się z dużym uznaniem i zainteresowaniem uczestników spotkania, w szczególności państw członkowskich, które zainteresowane były praktycznymi zmianami wprowadzonymi przez Polskę, mającymi na celu uproszczenie i udoskonalenie programu. Polska jest obecnie, obok m.in. Włoch i Hiszpanii, jednym z liderów w realizacji programu, biorąc pod uwagę zarówno liczbę dzieci objętych programem, jak i wysokość wydatkowanych środków.


Obok Polski doświadczenia związane z realizacją programu przedstawiły Włochy, Hiszpania, Belgia (Walonia) oraz Holandia. Państwa te szczególnie duży nacisk położyły na realizację działań z zakresu komunikacji oraz działań towarzyszących jako elementów programu, które są niezbędne, aby zapewnić realizację jego głównego celu, tj. zmianę nawyków żywieniowych dzieci.


Główne konkluzje spotkania podkreślone przez KE to:

  • konieczność wykorzystania przez państwa członkowskie 100% przyznanego im budżetu – aby uniknąć zmniejszenia budżetu dla programu w UE w latach kolejnych,
  • położenie szczególnego nacisku przez państwa członkowskie na działania z zakresu komunikacji oraz działania towarzyszące – dystrybucja owoców i warzyw bez zaangażowania w kampanię promocyjną i edukacyjną nie zapewni realizacji celu programu,
  • podkreślenie konieczności zaangażowania i zintegrowania działań wszystkich uczestników programu, nauczycieli, rodziców, dostawców oraz zaangażowanych resortów: rolnictwa, zdrowia i edukacji – bez tego sukces programu nie będzie możliwy,
  • konieczne są dalsze prace nad programem, jego możliwymi zmianami i uproszczeniem, kluczowym elementem tego procesu będzie pierwsza ocena programu, zarówno ta przeprowadzona przez państwa członkowskie jak i KE,
  • państwa członkowskie i inni uczestnicy spotkania zwrócili uwagę KE na potrzebę zwiększenia stopnia współfinansowania programu oraz objęcia nim m.in. działań towarzyszących, opóźnienia w uruchomieniu platformy internetowej dla programu oraz utworzeniu naukowej grupy ekspertów dla programu.
Źródło: http://www.arr.gov.pl/


Tagi:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!