Z dniem 1 września 2017 roku zostały zniesione Agencja Rynku Rolnego i Agencja Nieruchomości Rolnych. W miejsce instytucji został powołany Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.
| Autor: redakcja1

Uwaga odbiorcy owoców i warzyw wycofywanych w ramach bezpłatnej dystrybucji

Agencja Rynku Rolnego przypomina o wymogach i obowiązkach nałożonych na odbiorcę owoców i warzyw, tj. podmiot który uzyskał uprawnienie do odbioru owoców i warzyw wycofywanych z rynku w ramach bezpłatnej dystrybucji i jest bezpośrednim odbiorcom przekazywanych produktów przez producenta.

Uwaga odbiorcy owoców i warzyw wycofywanych w ramach bezpłatnej dystrybucji
Podmiot taki ponosi całą odpowiedzialność za prawidłowość dystrybucji, produktów otrzymanych od producenta, na wszystkich jego etapach aż do ostatecznego odbiorcy, tj. osoby fizycznej uprawnionej do otrzymywania pomocy społecznej w myśl przepisów ustawy z dn.12.03.2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz.163 z późn. zm.) lub grupy docelowej, zgodnej z art. 22 rozporządzenia 1308/2013, np. dzieci uczęszczające regularnie do żłobków, przedszkoli lub szkół podstawowych lub średnich, pacjenci szpitali, podopieczni GOPS, MOPS, DPS lub domów spokojnej starości, które podejmują wszelkie niezbędne kroki dla zapewnienia, aby dystrybuowane w ten sposób ilości produktów stanowiły uzupełnienie ilości normalnie kupowanych przez placówki tego rodzaju.
 
Podmiot ten zobowiązany jest prowadzić, posiadać i przedstawić do kontroli stosowną dokumentację potwierdzającą prawidłowość całego procesu przebiegu  bezpłatnej dystrybucji, a w szczególności:
 
- dokumentację ewidencyjno - magazynową prowadzoną zgodnie z wymogami przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r. poz. 330, z późn. zm.), a w szczególności z art. 21 przedmiotowej ustawy dotyczącym sporządzania dowodów księgowych, pozwalającą stwierdzić drogę dystrybucji całej ilości przekazywanych produktów od danego producenta do ostatecznego odbiorcy,
 
- dokumentację potwierdzającą przekazanie i odbiór określonych ilości produktów przez odbiorcę docelowego (osoby fizyczne)  wraz z potwierdzeniem uprawnień do otrzymywania pomocy społecznej w myśl przepisów ustawy o pomocy społecznej.
 
Jednostki organizacyjne uznane za organizacje charytatywne zobowiązane są wykorzystywać otrzymane w ramach bezpłatnej dystrybucji produkty w swojej działalności służącej pomocy osobom, których prawo do otrzymywania pomocy społecznej jest uznane w prawie krajowym, w szczególności w związku z tym, że osoby te nie posiadają środków utrzymania. W prawodawstwie polskim podstawowym aktem prawnym regulującym kwestie dotyczące beneficjentów pomocy społecznej jest ustawa z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r., poz. 163 ze zm.).
 
Jednostki organizacyjne lub osoby fizyczne wyznaczone do otrzymania od organizacji producentów i ich zrzeszeń (w mechanizmach związanych z embargiem rosyjskim także od producentów niebędących członkami organizacji producentów) bezpłatnie owoców i warzyw nieprzeznaczonych do sprzedaży, którymi mogą być: zakłady karne, szkoły, placówki, o których mowa w art. 22 przedmiotowego rozporządzenia (dzieci uczęszczające regularnie do żłobków, przedszkoli lub szkół podstawowych lub średnich), obozy wypoczynkowe dla dzieci, szpitale lub domy spokojnej starości, które podejmują wszelkie niezbędne kroki dla zapewnienia, aby dystrybuowane w ten sposób ilości produktów stanowiły uzupełnienie ilości normalnie kupowanych przez placówki tego rodzaju. Zgodnie z przepisami UE owoce lub warzywa otrzymane w ramach bezpłatnej dystrybucji od producentów nie mogą zastąpić ilości normalnie kupowanych przez jednostkę, która te produkty otrzymała. Mogą być jedynie uzupełnieniem tych ilości.


Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!