Z dniem 1 września 2017 roku zostały zniesione Agencja Rynku Rolnego i Agencja Nieruchomości Rolnych. W miejsce instytucji został powołany Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.
| Autor: kkj6

Wsparcie działań promocyjnych i informacyjnych

Informacja o terminie składania propozycji programów promocyjnych i/lub informacyjnych.

Wsparcie działań promocyjnych i informacyjnych


ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM RADY (WE) NR 3/2008 Z DNIA 17 GRUDNIA 2007 R. ORAZ ROZPORZĄDZENIEM KOMISJI (WE) NR 501/2008 Z DNIA 5 CZERWCA 2008 R., z późn. zm.

zaprasza organizacje branżowe lub międzybranżowe do składania propozycji programów promocyjnych i/lub informacyjnych.


Organizacje branżowe zrzeszające producentów lub organizacje międzybranżowe zrzeszające producentów, przetwórców i dystrybutorów, reprezentatywne dla określonej branży rolnej, mogą uzyskać dofinansowanie (maksymalnie 80% faktycznie poniesionych kosztów netto) do realizacji programu promocyjnego i/lub informacyjnego. Program ten powinien stanowić spójny zestaw działań z zakresu public relations, reklamy, wdrażanych przez minimum rok, dwa lub trzy lata. Działania te można prowadzić na rynku krajów trzecich, prezentując zalety i cechy charakterystyczne produktu.

Produkty, które mogą być objęte ww. działaniami:

 • świeża, schłodzona lub mrożona wołowina i wieprzowina; przetwory spożywcze wytworzone na bazie tych produktów;

 • mięso drobiowe wysokiej jakości;

 • przetwory mleczne;

 • napoje spirytusowe z oznaczeniem geograficznym lub o zastrzeżonym, tradycyjnym opisie;

 • świeże i przetworzone owoce i warzywa;

 • przetwory ze zbóż i ryżu;

 • włókno lniane;

 • żywe rośliny i produkty ogrodnictwa ozdobnego;

 • produkty posiadające chronioną nazwę pochodzenia (PDO), chronione oznaczenie geograficzne (PGI) lub oznaczenie gwarantowanej tradycyjnej specjalności (TSG), zgodnie z rozporządzeniami Rady (WE) nr 509/2006 lub 510/2006;

 • produkty rolnictwa ekologicznego, zgodnie z rozporządzeniem Rady (EWG) nr 889/2008. z późn. zm.


Propozycje programu (wniosek o udzielenie wsparcia dla realizacji programów promocyjnych i/lub informacyjnych na formularzu Wpi_f1, formularz wniosku dotyczącego programów współfinansowanych przez UE oraz inne wymagane dokumenty) należy przesłać pocztą lub dostarczyć pod adresem: Agencja Rynku Rolnego, Kancelaria Ogólna, ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa oraz przesłać w formie elektronicznej na adres: promocja@arr.gov.pl

Ostateczny termin składania propozycji programów upływa 31 marca 2011 roku, do godz. 16.00

Za datę złożenia propozycji programu przyjmuje się datę wpływu do Agencji Rynku Rolnego. Propozycje programów otrzymane po terminie wyznaczonym na ich składanie nie będą rozpatrywane i zostaną zwrócone bez otwierania.

Przed złożeniem propozycji programu należy zapoznać się z warunkami uczestnictwa w w/w mechanizmie udostępnionymi na stronie internetowej www.arr.gov.pl oraz zarejestrować się w Centralnym Rejestrze Przedsiębiorców Agencji Rynku Rolnego. Szczegółowe informacje mogą Państwo uzyskać w Biurze Promocji Żywności tel. (+48 22) 661 71 11.

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.


Informacja dot. akceptacji programów promocyjnych i informacyjnych

W dniu 9 grudnia 2010 roku Komisja Europejska zaakceptowała program promocyjno-informacyjny "TRADYCJA, JAKOŚĆ I EUROPEJSKI SMAK" dotyczący wieprzowiny, wołowiny oraz przetworów spożywczych opartych na tych składnikach.

Program złożony przez Unię Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego (UPEMI), stanowi kontynuację zakończonego programu „Stół pełen smaków”.

Obecna kampania obejmuje trzy rynki docelowe: Korei Płd., USA oraz Wietnamu.

Łączny budżet dwuletnich działań promocyjnych wynosi 3 476 488,27 Euro.

 


Złożone propozycje programów promocyjnych i informacyjnych

W terminie do 30 listopada 2010 r. do ARR wpłynęły propozycje programów promocyjnych i informacyjnych dotyczące promocji oleju rzepakowego, owoców, warzyw i soków, mleka i produktów mlecznych, wołowiny w systemie jakości QMP oraz drobiu.

Łączny budżet programów wynosi ok. 15,4 mln €.

Propozycje programów złożyły następujące organizacje:

 • Polskie Zrzeszenie Producentów Bydła Mięsnego;

 • Polskie Stowarzyszenie Producentów Oleju;

 • Krajowy Związek Spółdzielni Mleczarskich-Związek Rewizyjny;

 • Krajowa Unia Producentów Soków,

 • Krajowa Rada Drobiarstwa – Izba Gospodarcza.

Rynki objęte promocją: Polska, Łotwa, Rumunia, Czechy, Niemcy, Hiszpania.

 


Konferencja prasowa podsumowująca program promocyjno – informacyjny pt. „Stawiam na mleko i produkty mleczne”

W dniu 5 października 2010 roku, w siedzibie Krajowego Związku Spółdzielni Mleczarskich Zw. Rew., odbyła się konferencja prasowa podsumowująca trzyletnią kampanię promocyjno - informacyjną pt. „Stawiam na mleko i produkty mleczne”, która była pierwszą kampanią współfinansowaną ze środków Unii Europejskiej, promującą na rynku polskim mleko i produkty mleczne.

Celem kampanii było przede wszystkim edukowanie dzieci i ich opiekunów w kwestii picia mleka i spożywania produktów mlecznych oraz zwiększenia spożycia promowanych produktów.

Osiągnięcie zamierzonych celów wymagało przeprowadzenia kompleksowych działań informacyjnych i promocyjnych we wszystkich województwach w Polsce. W promowanie mleka i przetworów mlecznych zaangażowane zostały media takie jak telewizja, prasa i Internet. Przeprowadzono również szereg działań o charakterze bezpośrednim, ukierunkowanych na kontakt z grupami docelowymi podczas imprez w centralnych punktach wybranych miast oraz szkołach, jak również podczas degustacji w punktach sprzedaży. W przeciągu trzech lat kampanii odwiedzono 108 miast w całej Polsce, w tym 324 szkoły oraz ponad pół tysiąca punktów sprzedaży.

Budżet kampanii wyniósł ponad 9 mln euro netto i finansowany był w 50% z Unii Europejskiej, 30% z budżetu Rzeczypospolitej Polskiej i 20% z Funduszu Promocji Mleczarstwa.Konferencja prasowa na temat kampanii informacyjnej dotyczącej mięsa wieprzowego produkowanego zgodnie z krajowym systemem jakości Pork Quality System

W dniu 29 września br. roku, w siedzibie Związku „Polskie Mięso”, odbyła się konferencja prasowa inaugurująca trzyletnią kampanię informacyjną pt. „ Kampania informacyjna na temat mięsa wieprzowego świeżego, schłodzonego lub mrożonego) produkowanego zgodnie z krajowym systemem jakości Pork Quality System PQS, która jest pierwszą kampanią dotyczącą promocji mięsa na rynku unijnym (polskim).

Na kampanie dotyczące promocji mięsa KE przeznaczyła dotychczas 5,4 mln Euro, z czego 1,85 mln Euro stanowi dofinansowanie ze środków unijnych (50% całkowitego budżetu kampanii) kampanii dot. promocji mięsa wieprzowego.

Kampania ta dodatkowo współfinansowana jest:

 • ze środków krajowych w wysokości 1,11 mln Euro (30% całkowitego budżetu kampanii) oraz

 • ze środków Funduszu Promocji Wieprzowiny w wysokości ponad 1,55 mln Euro (20% całkowitego budżetu kampanii oraz podatek VAT).

.


Start Kampanii informacyjnej na temat mięsa wieprzowego (świeżego, schłodzonego lub mrożonego) produkowanego zgodnie z krajowym systemem jakości Pork Quality System - PQS

W dniu 3 września 2010 r. Agencja Rynku Rolnego zawarła umowę ze Związkiem „Polskie Mięso” na realizację 3-letniej kampanii informacyjnej dotyczącej mięsa wieprzowego (świeżego, schłodzonego lub mrożonego) pt. Kampania informacyjna na temat mięsa wieprzowego (świeżego, schłodzonego lub mrożonego) produkowanego zgodnie z krajowym systemem jakości Pork Quality System - PQS.

Całkowity budżet kampanii wynosi 3 711 633 € z czego 1 855 817 € współfinansowane jest ze środków unijnych, 1 113 489,40 € ze środków krajowych oraz 742 326,60 € ze środków Funduszu Promocji Mięsa Wieprzowego. Program realizowany będzie na terenie Polski. Wykonawcą kampanii tj. tzw. organizacją wdrażającą jest CAM Media S.A.

Szczegółowe informacje na temat Kampanii dostępne będą wkrótce na stronie http://www.wieprzowinapqs.pl.

Realizowane w ten sposób kampanie są złożonymi zestawami działań wdrażanymi w okresie od 1 do 3 lat. Wachlarz dofinansowanych działań obejmuje te środki przekazu, które są znane z prywatnej reklamy (np. działania public relations, reklamę w mediach, udział w targach, wystawach, seminaria, szkolenia, serwisy internetowe, konkursy itp.).

Przekaz promocyjny nie może się koncentrować na prywatnych markach, a w zamian powinien zwiększać wiedzę odbiorców na temat produktów, łańcucha produkcji, systemu kontroli, standardów jakościowych i skłaniać ich do świadomego wyboru.

Bliższe informacje nt. zasad korzystania z mechanizmu działań promocyjnych i informacyjnych, a także innych mechanizmów wsparcia działań promocyjnych administrowanych przez ARR można uzyskać na stronie www.arr.gov.pl w zakładce Promocja żywności.


Informacja dot. złożonych propozycji programów promocyjnych i informacyjnych

W terminie do 31 marca 2010 r. do ARR wpłynęła propozycja programu promocyjno- informacyjnego ,,TRADYCJA, JAKOŚĆ I EUROPEJSKI SMAK", dotyczącego wieprzowiny, wołowiny oraz przetworów spożywczych opartych na tych składnikach.

Program złożony został przez Unię Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego, i stanowi kontynuację zakończonego 6 marca dwuletniego programu „Stół pełen smaków”, skierowanego na rynki Korei Płd. oraz USA.
Złożona propozycja kampanii obejmuje tym razem trzy rynki docelowe: Korei Płd. i USA oraz Wietnamu.

Łączny budżet dwuletnich działań promocyjnych wynosi 3 967 466,01 Euro.

 


 

Start kampanii „Europejski stół – tradycja, nowoczesność, jakość”

W dniu 1 marca 2010 r. Agencja Rynku Rolnego zawarła umowę ze Stowarzyszeniem Rzeźników i Wędliniarzy Rzeczypospolitej Polskiej na realizację 2-letniej kampanii promocyjnej dotyczącej świeżego, schłodzonego lub mrożonego mięsa i jego przetworów, w tym świeżej, schłodzonej lub mrożonej wołowiny, cielęciny i wieprzowiny pt. „Europejski stół – tradycja, nowoczesność, jakość”.

Całkowity budżet kampanii wynosi 3 103 tys. Euro, a planowane działania obejmują Rosję, Ukrainę, Chiny, Singapur i Tajlandię. Wykonawcą kampanii tj. tzw. organizacją wdrążającą jest Krajowa Izba Gospodarcza – Centrum Promocji.

„Europejski stół – tradycja, nowoczesność, jakość”
jest kampanią realizowaną w ramach mechanizmu Wsparcie działań promocyjnych i informacyjnych, w ramach którego organizacje branżowe mają możliwość uzyskania refundacji 80% kosztów poniesionych na działania promocyjne i informacyjne z funduszy UE i Polski. Realizowane w ten sposób kampanie są złożonymi zestawami działań wdrażanymi w okresie od 1 do 3 lat. Wachlarz dofinansowanych działań obejmuje te środki przekazu, które są znane z prywatnej reklamy (np. działania public relations, reklamę w mediach, udział w targach, wystawach, seminaria, szkolenia, serwisy internetowe, konkursy itp.). Przekaz promocyjny nie może się koncentrować na prywatnych markach, a w zamian powinien zwiększać wiedzę odbiorców na temat produktów, łańcucha produkcji, systemu kontroli, standardów jakościowych i skłaniać ich do świadomego wyboru.

Bliższe informacje nt. zasad korzystania z mechanizmu działań promocyjnych i informacyjnych, a także innych mechanizmów wsparcia działań promocyjnych administrowanych przez ARR można uzyskać na stronie www.arr.gov.pl w zakładce Promocja żywności.

„Europejski stół – tradycja, nowoczesność, jakość” jest 4 kampanią realizowaną w ramach mechanizmu Wsparcie działań promocyjnych i informacyjnych poza terytorium UE przez polską organizację branżową. w Na tle 18 krajów UE korzystających z powyższego instrumentu w latach 2000-2009 Polska zajmuje 8 pozycję pod względem wysokości przyznanych budżetów reklamowych adresowanych na rynek poza UE.

Kraje UE

budżet
całkowity
mln €

wkład UE
mln €

liczba
programów

pozycja

Włochy

72,2

36,0

44

1

wielonarodowe

61,2

30,5

23

2

Grecja

46,9

23,4

19

3

Portugalia

12,9

6,4

11

4

Cypr

12,0

6,0

5

5

Francja

10,0

5,0

8

6

Niemcy

9,5

4,8

4

7

Polska

9,0

4,5

4

8

całość UE

239,8

119,8

126
Pośród 7 aktywnych krajów, z tych, które przyłączyły się do UE w roku 2004 i 2007 Polska zajmuje 2 pozycję, po Cyprze.


Nowe kraje UE

budżet
całkowity
mln €

wkład UE
mln €

liczba
programów

pozycja

Cypr

12,0

6,0

5

5

Polska

9,0

4,5

4

8

Litwa

5,2

2,6

2

9

Bułgaria

2,0

1,0

1

13

Słowenia

1,7

0,8

1

15

Węgry

1,3

0,7

1

16

Rumunia

0,8

0,4

1

17


Źródło:http://www.arr.gov.pl/Tagi:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!