Z dniem 1 września 2017 roku zostały zniesione Agencja Rynku Rolnego i Agencja Nieruchomości Rolnych. W miejsce instytucji został powołany Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.

Pomoc najuboższym - przetarg na przekazanie żywności

Agencja Rynku Rolnego (ARR) zaprasza do wzięcia udziału w przetargu na przekazanie żywności na cele charytatywne w ramach programu „Dostarczanie nadwyżek żywności najuboższej ludności Unii Europejskiej” w 2011 roku.


1. Przetarg jest przeprowadzany w drodze pisemnych ofert.

 

2. Przedmiotem przetargu jest dostawa gotowych artykułów spożywczych tj. mąki pszennej, kaszy manny, makaronu świderki, makaronu muszelki, ryżu białego, kaszy gryczanej, kaszy jęczmiennej z warzywami, płatków kukurydzianych, musli, krupniku, kawy zbożowej instant, herbatników, chleba chrupkiego żytniego, kaszy jęczmiennej z gulaszem, makaronu z gulaszem, zupy pomidorowej z ryżem, serów podpuszczkowych dojrzewających, serów topionych, mleka UHT, mleka w proszku pełnego (ekstra), masła ekstra, w zamian za nieprzetworzone towary żywnościowe znajdujące się we wskazanych w formularzu oferty magazynach interwencyjnych zlokalizowanych na terenie UE. Nieprzetworzony towar żywnościowy odebrany na koszt własny oferenta, uwzględniający wszelkie opłaty wynikające z obowiązujących przepisów, stanowić będzie zapłatę za dostawę oferowanej ilości odpowiedniego artykułu spożywczego do magazynów organizacji charytatywnych na terenie Polski do 31 grudnia 2011 r.

 

3. Szczegółowe warunki przetargu, w tym informacje o:

1) lokalizacji magazynów interwencyjnych, przeznaczonych do odbioru ilościach towarów żywnościowych,
2) lokalizacji magazynów organizacji charytatywnych oraz procentowym rozkładzie ilości poszczególnych artykułów spożywczych dostarczanych do poszczególnych magazynów,

określone zostały w Warunkach przetargu na dostarczenie gotowych artykułów spożywczych do organizacji charytatywnych - Program 2011 dostępnych na stronie internetowej www.arr.gov.pl. Informacji na temat przetargu udziela Biuro Wspierania Konsumpcji ARR w Warszawie, tel. (022) 661 79 79.

 

4. Do przetargu organizowanego przez Agencję mogą przystąpić przedsiębiorcy, którzy są zarejestrowani w Centralnym Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Agencję.

 

5. Kryteria wyboru ofert:

1) oferowana ilość gotowych artykułów spożywczych wyrażona w tonach (do trzech miejsc po przecinku) lub tysiącach litrów (do trzech miejsc po przecinku), którą oferent dostarczy do magazynów organizacji charytatywnych do 31 grudnia 2011 r.,
2) oferowana stawka za transport jednej tony/tysiąca litrów gotowego artykułu spożywczego (wyrażona w EUR/tonę/tys. litrów).

 

6. Oferta może zawierać propozycje dotyczące dostawy artykułów spożywczych wskazanych w więcej niż jednej pozycji oferty określonej w formularzu oferty.

 

7. Ofertę sporządzoną zgodnie z „Warunkami przetargu na dostarczenie gotowych artykułów spożywczych do organizacji charytatywnych – Program 2011” należy dostarczyć do kancelarii ogólnej Agencji na adres: Agencja Rynku Rolnego, 00-400 Warszawa, ul. Nowy Świat 6/12, w terminie do dnia 15 grudnia 2010 r. do godz. 10.00.

 

8. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest dokonanie wpłaty wadium na rachunek ARR: NBP O/O w Warszawie nr 16 1010 1010 0088 1714 9220 0000. Wadium należy wpłacić dla każdej pozycji ofertowej, w której składana jest oferta. Wysokość wadium dla poszczególnych pozycji ofertowych określona jest w Załączniku nr 10 do „Warunków….”, dostępnych na stronie internetowej www.arr.gov.pl. Wadium powinno być dostępne w dniu składania ofert, o którym mowa w pkt 7.


Za równoważne z wpłatą wadium uznaje się złożenie gwarancji nieodwołalnej, bezwarunkowej i prawidłowej pod względem formalno – prawnym i merytorycznym wystawionej przez uznaną przez Agencję instytucję finansową (wg wzoru określonego przez Agencję), dostępnej w ARR w dniu składania ofert i ważnej w dniu, w którym upływa ostateczny termin składania ofert, z terminem ważności:

1) 150 dni od ostatecznego terminu składania ofert określonego w pkt 7 – dla ofert dotyczących dostaw gotowych artykułów spożywczych w zamian za zboża,
2) 240 dni od ostatecznego terminu składania ofert określonego w pkt 7 – dla ofert dotyczących dostaw gotowych artykułów spożywczych w zamian za odtłuszczone mleko w proszku.

 

9. Z wybranymi w drodze przetargu Przedsiębiorcami Agencja podpisze umowę w terminie:

1) 40 dni od daty rozstrzygnięcia postępowania przetargowego w przypadku umów na dostawę gotowych artykułów spożywczych w zamian za zboża,
2) 130 dni od daty rozstrzygnięcia postępowania przetargowego w przypadku umów na dostawę gotowych artykułów spożywczych w zamian za odtłuszczone mleko w proszku.

 

10. Agencja zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu lub odstąpienia od niego w całości lub w części.

 

11. Publiczne, komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 15 grudnia 2010 r. o godz. 10.15 w sali 12 wejście B lub C w siedzibie Agencji Rynku Rolnego.

 

źródło:http://www.arr.gov.plTagi:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!