| Autor: redakcja1

Całkowity i sektorowy udział energii ze źródeł odnawialnych w latach 2009–2020

Zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych, państwa członkowskie są zobowiązane do zapewnienia określonego udziału energii ze źródeł odnawialnych w końcowym zużyciu energii brutto w 2020 r.

Całkowity i sektorowy udział energii ze źródeł odnawialnych w latach 2009–2020
Obowiązkowe krajowe cele ogólne składają się na założony 20% udział energii ze źródeł odnawialnych w końcowym zużyciu energii brutto we Wspólnocie. Dla Polski cel ten został ustalony w granicy 15%. Ponadto, każde państwo członkowskie powinno zapewnić, aby w 2020 r. udział energii ze źródeł odnawialnych we wszystkich rodzajach transportu wynosił co najmniej 10% końcowego zużycia energii w transporcie.

Wskaźnik udziału energii ze źródeł odnawialnych w końcowym zużyciu energii brutto obliczany jako iloraz wartości końcowego zużycia energii brutto ze źródeł odnawialnych oraz wartości końcowego zużycia energii brutto ze wszystkich źródeł i wyrażony w % wzrósł o 0,76 p. proc. w odniesieniu do 2019 r. Czynniki, które wpłynęły na wzrost tego wskaźnika to zwiększenie końcowego zużycia energii brutto ze źródeł odnawialnych o 1,22% i spadek końcowego zużycia energii brutto ze wszystkich źródeł o 3,52%.

Udział energii ze źródeł odnawialnych w końcowym zużyciu energii brutto w elektroenergetyce zwiększył się o 1,88 p. proc. w porównaniu do 2019 r. Czynnikami, które wpłynęły na wzrost tego wskaźnika były zwyżki końcowego zużycia odnawialnej energii elektrycznej brutto o 11,53% przy jednoczesnym spadku końcowego zużycia energii elektrycznej brutto o 1,96%.

Udział energii ze źródeł odnawialnych w końcowym zużyciu energii w transporcie zwiększył się o 0,38 p. proc. w stosunku do 2019 r. Czynnikami, które wpłynęły na wzrost tego wskaźnika były zwyżki końcowego zużycia energii ze źródeł odnawialnych w transporcie o 0,99% i zmniejszenie całkowitego zużycia energii w transporcie o 3,62%.


Tagi:
źródło: