Bioenergetyka

 • 2022-07-07

  Złagodzenie ustawy antywiatrakowej

  5 lipca br. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych oraz niektórych innych ustaw. Prace nad liberalizacją tzw. ustawy antywiatrakowej trwały w różnych resortach ponad 5 lat.

 • 2022-04-23

  NIK o wykorzystaniu energii wód termalnych dla celów ciepłowniczych

  Możliwości zagospodarowania ciepła z wód termalnych w Polsce nie były wykorzystane w stopniu adekwatnym do posiadanych zasobów tej energii oraz do korzyści wynikających z jej zastosowania. W latach 2015-2021 nie osiągnięto planowanego wykorzystania zasobów geotermalnych. Znaczne wsparcie finansowe inwestycji w geotermię w tym okresie przyczyniło się co prawda do rozwoju tej...

 • 2022-03-31

  128 instalacji biogazu rolniczego

  W Polsce według stanu na dzień 31 grudnia 2021 r. w rejestrze wytwórców biogazu rolniczego KOWR wpisanych było 128 instalacji należących do 109 podmiotów, z czego 104 podmioty zadeklarowały wytwarzania energii elektrycznej, a 5 podmiotów wykorzystania go w inny sposób.

 • 2022-02-22

  MKiŚ w sprawie zmian dla prosumentów w OZE

  Dotychczasowi prosumenci, jak również ci, którzy wejdą do systemu przed wejściem w życie nowych przepisów, mają zagwarantowane prawa nabyte. Będą mogli tym samym korzystać z systemu opustów przez 15 lat.

 • 2021-12-29

  NCBR nie zapomina o polskiej wsi – nawozy ze ścieków i biometan z odpadów!

  W niedalekiej przyszłości oczyszczalnie ścieków wraz z biogazowniami staną się fundamentem gospodarki cyrkularnej.

 • 2021-12-23

  Energia elektryczna

  W 2020 r., w porównaniu z rokiem 2013, moc osiągalna w elektrowniach słonecznych oraz wyprodukowana przez nie energia elektryczna zwiększyły się odpowiednio 1 653 oraz 1 321 razy.

 • 2021-12-22

  Pozyskanie energii ze źródeł odnawialnych w Polsce

  Energia ze źródeł odnawialnych produkowana w Polsce obejmuje energię promieniowania słonecznego, wody, wiatru, zasobów geotermalnych, energię wytworzoną z biopaliw stałych, biogazu i biopaliw ciekłych, a także energię otoczenia pozyskiwaną przez pompy ciepła.

 • 2021-12-21

  Całkowity i sektorowy udział energii ze źródeł odnawialnych w latach 2009–2020

  Zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych, państwa członkowskie są zobowiązane do zapewnienia określonego udziału energii ze źródeł odnawialnych w końcowym zużyciu energii brutto w 2020 r.

 • 2021-10-25

  NCBR i Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu wspólnie pracują nad ważnym projektem dla polskiej zielonej energii

  Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu został partnerem strategicznym dla przedsięwzięcia „Innowacyjna biogazownia”, realizowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju dzięki środkom z Funduszy Europejskich w ramach Programu Inteligentny Rozwój. Pierwsza w Polsce biogazownia produkująca biometan, która nie będzie emitować uciążliwych zapachów, powstanie w Brodach w gminie...

 • 2021-09-27

  OZE i ochrona klimatu na obszarach wiejskich – doświadczenia krajów Europy Środkowej

  W Grodnie k. Międzyzdrojów, w ramach IV Międzynarodowej Konferencji Energetyka, Środowisko, Rolnictwo, odbyła się debata poświęcona OZE i ochronie klimatu na obszarach wiejskich. Uczestniczył w niej minister Grzegorz Puda. Organizatorem konferencji była Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej, Agro Promotion SA oraz Konsulat Generalny Węgier w Gdańsku.

 • 2021-07-14

  W Polsce ponad 100 tys. paneli fotowoltaicznych niedługo stanie się odpadem. Konieczne są inwestycje w ich recykling

  Boom na fotowoltaikę trwa nie tylko w Polsce, ale i w całej Europie, co pociąga za sobą także zapotrzebowanie na recykling paneli PV. Szacuje się, że w naszym kraju tylko w najbliższych latach do utylizacji lub recyklingu trafi ponad 100 tys. ton zużytych instalacji fotowoltaicznych. Ich producenci i dostawcy są coraz bardziej świadomi narastającego problemu. W Europie...

 • 2021-05-28

  Energia ze źródeł odnawialnych

  Rosnący popyt na energię wynikający z rozwoju cywilizacyjnego oraz troska o środowisko, powodują zwiększenie zainteresowania wykorzystaniem energii ze źródeł odnawialnych.

 • 2021-04-29

  Szansa na zmianę współczynników rozliczeń energii

  W obliczu dynamicznie rozwijającego się rynku energii elektrycznej i związanych z tym wyzwań, jak również wobec konieczności implementacji prawa UE do krajowego porządku prawnego, aktualnie w Ministerstwie Klimatu i Środowiska oraz Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii prowadzone są prace analityczno-koncepcyjne mające na celu modyfikację dotychczasowego modelu prosumenckiego,...