Bioenergetyka

 • 2023-01-28

  Pozyskanie biogazu

  Biogaz to gaz palny składający się w przeważającej części z metanu i dwutlenku węgla, uzyskiwany w procesie beztlenowej fermentacji biomasy.

 • 2023-01-25

  Rusza nabór wniosków w ramach programu „Energia dla wsi”

  Od 25 stycznia 2023 r. rolnicy i spółdzielnie energetyczne mogą składać wnioski o dofinansowanie do odnawialnych źródeł energii w ramach programu „Energia dla wsi”. Ta nowa forma wsparcia została przygotowana przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska we współpracy z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Całkowity budżet programu to aż 1 mld złotych.

 • 2023-01-25

  Energia geotermalna

  Energia geotermalna jest to ciepło otrzymywane z głębi ziemi w postaci gorącej wody lub pary wodnej.

 • 2023-01-24

  Ciepło otoczenia pozyskane przez pompy ciepła

  Zaliczane do energii ze źródeł odnawialnych ciepło otoczenia jest wychwytywane przez pompy ciepła z powietrza atmosferycznego - zewnętrznego, gruntu - geotermia płytka oraz wód gruntowych i powierzchniowych - rzeki, stawy, jeziora.

 • 2023-01-20

  Energia słoneczna

  Energia słoneczna wykorzystywana w systemach biernego ogrzewania poprzez system zysków bezpośrednich przez okna, przybudowaną szklarnię i inne, chłodzenia i oświetlenia pomieszczeń nie jest uwzględniana w sprawozdawczości statystycznej.

 • 2023-01-19

  Biopaliwa stałe

  Biopaliwa stałe obejmują organiczne, niekopalne substancje o pochodzeniu biologicznym, które mogą być wykorzystywane w charakterze paliwa do produkcji ciepła lub wytwarzania energii elektrycznej.

 • 2023-01-18

  Krajowe bilanse energii ze źródeł odnawialnych

  Krajowe bilanse odnawialnych nośników energii dla lat 2017–2021 obrazują kierunki zużycia poszczególnych nośników energii odnawialnej.

 • 2023-01-18

  Struktura pozyskania energii ze źródeł odnawialnych w Polsce

  Struktura pozyskania energii ze źródeł odnawialnych w Polsce w 2020 r. różniła się od struktury pozyskania energii ze źródeł odnawialnych dla UE-27.

 • 2023-01-16

  Udział energii ze źródeł odnawialnych

  Pozyskanie energii pierwotnej ogółem w latach 2017–2020 w większości krajów członkowskich UE-27 malało, podczas gdy dla pozyskania energii pierwotnej ze źródeł odnawialnych zaobserwowano tendencję zwyżkową.

 • 2023-01-12

  Struktura produkcji energii elektrycznej z odnawialnych nośników energii

  W latach 2017-2020 w większości krajów zaobserwowano przyrost udziału energii elektrycznej wytworzonej przez elektrownie wiatrowe.

 • 2022-07-15

  Udział energii biopaliw stałych

  W 2019 r. udział energii biopaliw stałych w pozyskiwaniu energii ze źródeł odnawialnych w większości krajów wykazywał tendencję spadkową w stosunku do 2016 r.

 • 2022-07-14

  Pozyskanie energii pierwotnej w Polsce i UE

  Pozyskanie energii pierwotnej ogółem w większości krajów członkowskich UE-28 się zmniejszało, podczas gdy dla pozyskania energii pierwotnej ze źródeł odnawialnych odnotowano trend rosnący. Ten wzrost przełożył się na zwyżkę udziału energii ze źródeł odnawialnych w energii pierwotnej ogółem.

 • 2022-07-07

  Złagodzenie ustawy antywiatrakowej

  5 lipca br. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych oraz niektórych innych ustaw. Prace nad liberalizacją tzw. ustawy antywiatrakowej trwały w różnych resortach ponad 5 lat.