| Autor: redakcja1

Energia ze źródeł odnawialnych w krajach UE-27 w latach 2018-2021

Energia ze źródeł odnawialnych oznacza energię pochodzącą z naturalnych, powtarzających się procesów przyrodniczych, otrzymywaną z odnawialnych niekopalnych źródeł energii.

Energia ze źródeł odnawialnych w krajach UE-27 w latach 2018-2021
Odnawialne źródła energii (OZE) stanowią alternatywę dla tradycyjnych, pierwotnych nieodnawialnych nośników energii, tj. paliw kopalnych. Ich zasoby uzupełniają się w naturalnych procesach, co praktycznie pozwala traktować je jako niewyczerpalne. Poza tym, pozyskiwanie energii z tych źródeł jest, w porównaniu do źródeł tradycyjnych, bardziej przyjazne środowisku naturalnemu. Wykorzystywanie OZE w sporym stopniu zmniejsza szkodliwe oddziaływanie energetyki na środowisko naturalne, szczególnie poprzez ograniczenie emisji szkodliwych substancji, zwłaszcza gazów cieplarnianych.

W warunkach krajowych energia ze źródeł odnawialnych obejmuje energię promieniowania słonecznego, wody, wiatru, zasobów geotermalnych, energię wytworzoną z biopaliw stałych, biogazu i biopaliw ciekłych, a także ciepło otoczenia pozyskane przez pompy ciepła.

Udział energii ze źródeł odnawialnych w pozyskaniu energii pierwotnej ogółem wykazywał tendencję rosnącą zarówno w Polsce oraz w UE-27, jednak w przypadku Polski wzrost udziału OZE w 2021 r. w porównaniu z 2018 r. wyniósł 2,7 p.proc., podczas gdy dla całej Unii Europejskiej było to 6,3 p.proc. Natomiast udział OZE w końcowym zużyciu energii wykazywał w Polsce trend malejący, w przeciwieństwie do krajów UE-27. W 2021 r. spadek udziału OZE w porównaniu z 2018 r. wyniósł dla Polski 0,6 p.proc., w tym czasie dla UE-27 wystąpił wzrost o 0,9 p.proc.


Tagi:
źródło: