| Autor: redakcja1

Modernizacja gospodarstw rolnych - rozwój produkcji mleka krowiego

Ogłoszenie Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu "Modernizacja gospodarstw rolnych" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w obszarze rozwój produkcji mleka krowiego w terminie od dnia 29 marca 2019 r. do dnia 27 maja 2019 r.

Modernizacja gospodarstw rolnych - rozwój produkcji mleka krowiego
Warunki i tryb przyznawania pomocy, w tym szczegółowe informacje o prawach i obowiązkach beneficjentów, określa rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 sierpnia 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu "Modernizacja gospodarstw rolnych" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 1371, z 2016 r. poz. 399 i 1617, z 2017 r. poz. 1041, z 2018 r. poz. 544 oraz z 2019 r. poz. 407), zwane dalej "rozporządzeniem wykonawczym" którego treść dostępna jest na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi www.gov.pl/web/rolnictwo oraz Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) www.arimr.gov.pl.
 
Pomoc przyznaje się rolnikowi, o którym mowa w art. 17 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 487, z późn. zm.), jeżeli m.in.:
  • jest posiadaczem samoistnym lub zależnym: gospodarstwa rolnego w rozumieniu art. 553 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2018 r. poz. 1025 z późn. zm.), obejmującego co najmniej 1 ha i nie więcej niż 300 ha gruntów ornych, sadów, łąk trwałych, pastwisk trwałych, gruntów rolnych zabudowanych, gruntów pod stawami lub gruntów pod rowami, lub nieruchomości służącej do prowadzenia produkcji w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej w rozumieniu ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2017 r. poz. 2336 oraz z 2018 r. poz. 650 i 858) w brzmieniu z dnia 12 grudnia 2014 r. położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zwanych dalej "gospodarstwem";
  • w gospodarstwie, którego jest posiadaczem, prowadzi w celach zarobkowych działalność rolniczą w zakresie produkcji zwierzęcej lub roślinnej, z wyłączeniem chowu i hodowli ryb, i działalność ta nie jest prowadzona w celach naukowo - badawczych;
  • ma nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, przy czym w przypadku rolnika będącego wspólnikiem spółki cywilnej pomoc jest przyznawana, jeżeli numer identyfikacyjny został nadany spółce.
W przypadku operacji realizowanej w obszarze rozwój produkcji mleka krowiego (§ 4 ust. 1 pkt 1 lit. b rozporządzenia wykonawczego) pomoc przyznaje się w formie refundacji części kosztów kwalifikowalnych, o których mowa w § 7 ust. 1 pkt. 1, 2, 4 i 5 rozporządzenia wykonawczego mogących służyć produkcji w danym obszarze wsparcia, przy czym operacja ta:
  • musi obejmować koszty kwalifikowalne, o których mowa w § 7 ust. 1 pkt 1 tego rozporządzenia związane bezpośrednio z budową lub modernizacją budynków inwentarskich, w tym ich wyposażaniem lub adaptacją innych istniejących w gospodarstwie budynków na budynki inwentarskie, w tym ich wyposażaniem, lub budową lub modernizacją magazynów paszowych w gospodarstwach, w których jest prowadzona produkcja zwierzęca, w tym ich wyposażaniem;
  • może obejmować tylko koszty niezwiązane bezpośrednio z kosztami, o których mowa w pkt. 1 - gdy rolnikowi, któremu w wyniku złożenia wniosku o przyznanie pomocy w latach 2015-2018 w obszarze rozwój produkcji mleka krowiego, wypłacono pomoc za operację zrealizowaną lub przyznano pomoc na operację i operacja nie została zakończona.
Czytaj dalej na następnej stronie...


Tagi:
źródło: