| Autor: mikolaj

ARiMR: Wnioski o przyznanie pomocy z działania "Modernizacja gospodarstw rolnych" PROW 2007-2013 do aktualizacji

W dniu 21 sierpnia 2014 r. minister Marek Sawicki podpisał rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy w ramach działania "Modernizacja gospodarstw rolnych" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013. W najbliższych dniach rozporządzenie zostanie opublikowane i wejdzie w życie w terminie 7 dni od dnia jego ogłoszenia.

ARiMR: Wnioski o przyznanie pomocy z działania

Z omawianego rozporządzenia wynika, że osoby, które złożyły wnioski o przyznanie pomocy z działania "Modernizacja gospodarstw rolnych" PROW 2007 - 2013 w naborach przeprowadzonych w latach 2011, 2012, 2013 i na dzień 23 lipca 2014 r. znajdowały się w puli przekraczającej limit dostępnych środków, czyli w części białej list rankingowych, i co do których Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na dzień wejścia w życie ww. rozporządzenia nie zakończyła rozpatrywania ich wniosków, będą musiały złożyć aktualizację danych zawartych w tych wnioskach o przyznanie pomocy, jeżeli chcą w dalszym ciągu ubiegać się o wsparcie na "Modernizację gospodarstw rolnych".

Aktualizacja nie będzie dotyczyć wniosków, które na dzień wejścia w życie ww. rozporządzenia zostały odrzucone tj. sytuacji, w których Wnioskodawcom zostało dostarczone pismo o odmowie przyznania im pomocy P-9/135. Żadnych aktualizacji wniosków nie muszą dokonywać również osoby, które na dzień 23 lipca znajdowały się w limicie dostępnych środków, czyli ich nazwiska są w zielonej części listy.


Aktualizacji danych trzeba będzie dokonać na formularzu aktualizacyjnym, którego wzór oraz instrukcja wypełniania zostaną opublikowane na stronie internetowej Agencji wraz z ogłoszeniem o konieczności aktualizacji. Na dokonanie aktualizacji Wnioskodawcy będą mieć 60 dni od dnia wejścia w życie ww. rozporządzenia. Termin i tryb dokonania aktualizacji zostanie wskazany szczegółowo przez ARiMR.

Aktualizacja swoim zakresem obejmować będzie w szczególności  kryteria, które będą mieć znaczenie dla ilości uzyskanych punktów, przy czym należy mieć na uwadze, że oprócz dotychczasowych kryteriów związanych z wielkością ekonomiczną gospodarstwa, wpływem realizowanej operacji na wzrost wartości dodanej brutto w gospodarstwie oraz wspólnym ubieganiem się o przyznanie pomocy, które nie ulegają zmianie, zostały wprowadzone dodatkowe kryteria, które będą preferowały projekty:

  • przyczyniające się do poprawy stanu środowiska naturalnego,
  • zawierające inwestycje związane z utrzymaniem lub zwiększeniem trwałych użytków zielonych,
  • realizowane w gospodarstwach, w których głównym kierunkiem produkcji jest produkcja trzody chlewnej.

Czytaj dalej na następnej stronie...Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!