| Autor: redakcja1

Elektroniczne wnioski o dopłaty do materiału siewnego będą możliwe dopiero po zmianie przepisów

Zarząd KRIR, wystąpił do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z postulatem umożliwienia składania wniosków o dopłaty do materiału siewnego drogą elektroniczną, przez platformę do składania wniosków o dopłaty bezpośrednie.

Elektroniczne wnioski o dopłaty do materiału siewnego będą możliwe dopiero po zmianie przepisów
W odpowiedzi resort rolnictwa poinformował, że należy zauważyć, że przepis art. 40d ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o organizacji niektórych rynków rolnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 945) nakłada obowiązek na beneficjenta, aby „do wniosku producent rolny dołączył oryginał albo potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez notariusza albo upoważnionego pracownika Agencji kopię:
  • faktury zakupu materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany wystawionej w okresie od dnia 15 lipca roku poprzedzającego złożenie wniosku do dnia 15 czerwca roku złożenia wniosku, pod warunkiem że materiał ten został zużyty w tym okresie do siewu lub sadzenia (...).
MRiRW wskazuje, że spełnienie ww. wymogu nie jest możliwe za pośrednictwem środków elektronicznych, ponieważ przekazanie faktury w formie skanu nie można uznać za tożsame ze złożeniem oryginału faktury lub jej kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem.
 
Zauważono jednak, że w świetle obowiązujących przepisów dopuszczalne jest przekazanie drogą elektroniczną samego wniosku o przyznanie dopłaty, ale skutkowałoby to złożeniem wniosku niekompletnego i wymagałoby każdorazowego jego uzupełnienia przez wnioskodawcę poprzez złożenie faktury dokumentującej nabycie materiału siewnego osobiście w Biurze Powiatowym lub za pośrednictwem operatora pocztowego.
 
Z kolei w myśl art. 2 pkt 31 i 32 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2017 r. poz. 1221), fakturą jest dokument w formie papierowej lub w formie elektronicznej zawierający dane wymagane ustawą o VAT i przepisami wydanymi na jej podstawie. Obligatoryjne dane, jakie powinna zawierać faktura, określa art. 106e ustawy o VAT, zaś terminy jej wystawienia – art. 106i. Fakturą elektroniczną jest natomiast faktura w formie elektronicznej wystawiona i otrzymana w dowolnym formacie elektronicznym (m.in. PDF, CSV, faks otrzymany drogą elektroniczną). Faktura elektroniczna powinna być zarówno wystawiona, jak i otrzymana w wersji elektronicznej, co oznacza, że nie będzie fakturą elektroniczną np.: faktura wystawiona w formie elektronicznej, a następnie wydrukowana i przekazana w formie papierowej, a także wystawiona w formie papierowej, a następnie zeskanowana i przesłana w formie elektronicznej (skan w formie PDF).
 
Zauważono, iż większość rolników ubiegających się o dopłaty dysponuje fakturami tradycyjnymi, w formie papierowej, a zatem nie posiadają możliwości posłużenia się fakturami elektronicznymi, które mogłyby być przekazane elektronicznie wraz z wnioskiem. Wobec tego, resort rolnictwa poinformował, że rozważenie przez ARiMR możliwości składania wniosków o dopłaty do materiału siewnego drogą elektroniczną będzie możliwe po wprowadzeniu zmian ww. ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o organizacji niektórych rynków rolnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 945).


Tagi:
źródło: