| Autor: redakcja1

Górny limit krajowy pomocy de minimis

Górny limit krajowy w poszczególnych państw członkowskich ustalony został na poziomie 1,25% rocznej produkcji rolnej danego państwa członkowskiego.

Górny limit krajowy pomocy de minimis
W odniesieniu do podjęcia działań na forum UE celem zwiększenia wskaźnika określającego górny limit pomocy de minimis w rolnictwie, resort rolnictwa poinformował, że przepisami rozporządzenia Komisji (UE) 2019/316 z dnia 21 lutego 2019 r. zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 1408/2013 w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym zwiększona została kwota limitu krajowego o 70 232 125 euro i obecnie łączna kwota pomocy de minimis przyznanej w okresie trzech lat podatkowych przedsiębiorstwom prowadzącym działalność w zakresie podstawowej produkcji produktów rolnych w Polsce nie może przekroczyć kwoty 295 932 125 euro.


Tagi:
źródło: