pomoc de minimis i strony powiązane

 • 2020-06-16

  Ocena jakości materiału siewnego w 2019 i jego znaczenie w uprawie

  Produkcja roślinna

  Jak informuje Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa, oceny laboratoryjnej materiału siewnego w Polsce dokonują laboratoria urzędowe wojewódzkich inspektoratów ochrony roślin i nasiennictwa oraz nadzorowane przez wojewódzkich inspektorów akredytowane laboratoria przedsiębiorców nasiennych. W 2019 r. akredytacji udzielono trzem nowym laboratoriom w efekcie czego na koniec...

 • 2020-03-25

  Zasady wypłaty pomocy de minimis do zmiany

  Dotacje i dopłaty

  Zgodnie z przepisami limit dla pomocy de minimis jest określony na trzy lata.

 • 2019-09-16

  Pomoc suszowa w 2019 – czy dla wszystkich poszkodowanych?

  Dotacje i dopłaty

  W związku z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 6 września 2019 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, 12 września 2019 r. Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych przekazał Prezesowi Rady Ministrów sprzeciw wobec braku konsultacji w/w aktu prawnego z Krajową Radą Izb...

 • 2019-08-05

  Zmiana terminu składnia oświadczeń w sprawie cen prądu

  Przepisy i regulacje

  W związku z minionym terminem składania oświadczeń odbiorcy końcowego energii elektrycznej (29.07.2019), w dniu 31 lipca 2019 r. Sejm RP uchwalił ustawę o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych.

 • 2019-02-07

  Agencja znowu wypłaca pomoc suszową

  Dotacje i dopłaty

  ARiMR wznowiła 28 stycznia br. wydawanie decyzji przyznających jednorazową pomoc finansową rolnikom poszkodowanym przez ubiegłoroczną suszę lub powódź. Pod koniec 2018 r. Agencja musiała wstrzymać wypłatę tych rekompensat z powodu wyczerpania przez Polskę dostępnego limitu pomocy de minimis w rolnictwie.

 • 2019-01-03

  Wznowiono udzielanie pomocy de minimis

  Dotacje i dopłaty

  Wraz z rozpoczęciem 2019 roku ponownie może być udzielana rolnikom pomoc de minimis.

 • 2018-12-05

  Udzielanie pomocy de minimis będzie wznowione po 1 stycznia 2019 r.

  Dotacje i dopłaty

  W sprawie wykorzystania limitu pomocy de minimis, resort rolnictwa poinformował, że zgodnie z przepisami art. 3 ust. 2 rozporządzenia Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 9) całkowita kwota pomocy de minimis przyznanej...

 • 2016-10-21

  Można składać wnioski o pomoc klęskową

  Dotacje i dopłaty

  W dniu 17 października br. rozpoczął się nabór wniosków na pomoc finansową producentom rolnym, w których gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej powstały straty spowodowane wystąpieniem w 2016 roku gradu, huraganu, deszczu nawalnego lub suszy.

 • 2016-10-14

  Od 17 do 31 października 2016 r. można składać wnioski o pomoc klęskową

  Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

  Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa udziela pomocy finansowej producentom rolnym, w których gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej powstały straty spowodowane wystąpieniem w 2016 roku gradu, huraganu, deszczu nawalnego lub suszy.

 • 2016-10-03

  Pomoc klęskowa

  Dotacje i dopłaty

  W 2016 roku Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa udziela pomocy finansowej dla producentów rolnych, którym został nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, w których gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej powstały szkody...

 • 2016-07-15

  Pomoc de mnimis bez zmian

  Dotacje i dopłaty

  Ministerstwo Rolnictwa i rozwoju Wsi odpowiedziało na wystąpienie Krajowej Rady Izb Rolniczych w sprawie podjęcia zmian przepisów rozporządzenia Komisji dotyczących Traktatu do pomocy de minimis.

 • 2016-07-14

  Pomoc de minimis dla producentów owoców i warzyw

  Dotacje i dopłaty

  Polscy producenci mają możliwość korzystania z wielu programów pomocy finansowej udzielanej przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, a część z tych programów realizowana jest jako pomoc de minimis w rolnictwie.

 • 2016-06-24

  Pomoc de minimis w rolnictwie

  Dotacje i dopłaty

  Rolnicy mają możliwość korzystania z wielu programów pomocy finansowej udzielanej przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, jak również inne instytucje. Część z tych programów realizowana jest jako pomoc de minimis w rolnictwie. Jest to wsparcie państwa udzielane producentom rolnym, które nie wymaga notyfikacji Komisji Europejskiej. Wynika to z tego, że jest to...

 • 2015-10-19

  Pomoc de minimis w rolnictwie dla hodowców trzody chlewnej na Podlasiu

  Z regionu

  Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, działając na podstawie § 13e ust. 9 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. poz.187, z późn.zm.) informuje, iż od dnia 23.10.2015 r. do dnia 10.11.2015 r. producenci rolni utrzymujący powyżej 50 sztuk...

 • 2014-06-06

  Kredyty preferencyjne w Banku BGŻ

  Kredyty i ubezpieczenia

  Do końca 2014 roku Bank BGŻ udziela kredytów preferencyjnych w ramach nowego limitu przyznanego przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Kredyty będą przyznawane na podstawie zmodyfikowanych regulacji.