Informacje o PROW

PROW to skrót od Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Jest realizowany na terenie całego kraju już od 2007 roku.


Podstawą do zrealizowania go jest projekt, który został opracowany przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Projekt ten 24 lipca 2007 został zaakceptowany przez Komitet Rozwoju Obszarów Wiejskich Unii Europejskiej. Instrumenty PROW zostały podzielone na konkretne osie, które mają wpłynąć na takie cele jak:

  • Poprzez odpowiednie wsparcie rozwoju, restrukturyzacji i wprowadzenie innowacji technologicznych w sektorze leśnictwa oraz rolnictwa zwiększy się ich konkurencyjność w stosunku do pozostałych państw.
  • Poprzez wsparcie gospodarowania gruntami powinna nastąpić poprawa naturalnego środowiska oraz terenów wiejskich.
  • Poprawa jakości życia na obszarach wiejskich, a także popieranie różnorodnej działalności gospodarczej.

To właśnie te działania są współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz ze środków przeznaczonych na ten cel w ustawie budżetowej kraju. Dlatego też grupą docelową tego programu jest ludność wiejska, a na dofinansowanie w ramach projektu PROW przewidziano 17 217 817 541 euro. W związku z tym określono priorytetowe kierunki mające na celu wspieranie obszarów wiejskich UE, a następnie podzielono na cztery następujące osie:

  • Oś 1: Poprawa konkurencyjności sektora rolnego i leśnego;
  • Oś 2: Poprawa środowiska naturalnego i obszarów wiejskich;
  • Oś 3: Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej;
  • Oś 4: Leader.

Gospodarstw o powierzchni powyżej 1 ha użytków rolnych oraz prowadzących działalność rolniczą w Polsce jest 1,71 mln. Średnia powierzchnia obecnie wynosi około 10 ha, co oznacza ich systematyczne powiększanie się. Rolnictwo w Polsce jest dosyć zróżnicowane regionalne. Różnice te opierają się głównie na agrotechnice, kulturze rolnej, jakości wód oraz gleb. Nic więc dziwnego, skoro wszystko oparte jest na tradycji przekazywanej pokoleniowo. Dlatego też można zauważyć, że w większości przypadków są to rodzinne gospodarstwa, które są nastawione na wielokierunkową produkcję. Zdecydowana większość z nich gospodaruje na rozdrobnionych i małych działkach zwanych potocznie szachownicami. Niestety dużych gospodarstw dobrze wyspecjalizowanych jest niezwykle mało i występują lokalnie.

Jedną z największych barier rozwoju wsi jest słabo rozwinięta infrastruktura techniczna na tychże obszarach. Niestety zaledwie 15% gospodarstw domowych znajdujących się na wiejskich terenach posiadało dostęp do internetu w 2004 roku. Z kolei tylko 20% mieszkańców wsi korzysta z sieciowego gazu. Polska wieś ma znikomy dostęp do usług kulturalnych. W związku z tym należy podjąć działania mające na celu rozwój i modernizację infrastruktury na tych obszarach. Ponadto w rozwiązaniu problemów związanych ze strukturą polskiego rolnictwa poprzez poprawienie jakości życia ludzi zamieszkujących obszary wiejskie. To wszystko jest powiązane ze wzmocnieniem możliwości ekonomicznych, modernizacją i restrukturyzacją gospodarstw, a także z poprawą warunków do życia pod kątem krajobrazu, jakości środowiska, infrastruktury społecznej, czyli dostępu do wszelkich dóbr kultury oraz technicznej, a także poprzez zróżnicowanie działalności na obszarach wiejskich. Narzędzia, które są dostępne w Osi trzeciej uzupełniają cele opisane w pierwszych dwóch osiach poprzez współdziałanie ze sobą tych obszarów i pozytywnie wpływają na mieszkańców wsi.

Mianowicie poprzez pobudzanie gospodarczej działalności na obszarach wiejskich wpłynie pośrednio na możliwości skoncentrowania się na produkcji rolniczej co spowoduje przejście osób związanych z tym sektorem do pracy w innej gałęzi gospodarki. Równie ważne jest także wspieranie procesu tworzenia nowych miejsc pracy na wsi, ale nie związanych z rolnictwem oraz ułatwienie zatrudnienia w miejskich ośrodkach lokalnych dla osób ze wsi. W związku z tym niezwykle istotną rolę będą tutaj miały wszelkie działania związane z Osi 4. Celem Leadera jest aktywizacja mieszkańców wsi za pomocą zbudowania potencjału społecznego na obszarach wiejskich, rozwój umiejętności pozyskiwania środków finansowych oraz sposobu ich wykorzystania, polepszenie zarządzania lokalnymi zasobami i ich waloryzacja. Jednakże aby aktywizować ludność wiejską potrzebne jest wsparcie lokalnych partnerów społecznych.

Tagi:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!