| Autor: redakcja1

Dopłaty bezpośrednie a rolnik aktywny zawodowo. KRIR interweniuje ws. wykluczeń rolników

Zarząd KRIR zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w imieniu rolników, którzy zgłaszają do samorządu rolniczego problem związany z prowadzonym przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa postępowaniem powodującym wykluczenie ich z systemu płatności za 2015 r. w związku z niespełnieniem definicji rolnika aktywnego zawodowo.

Dopłaty bezpośrednie a rolnik aktywny zawodowo. KRIR interweniuje ws. wykluczeń rolników

Rolnik aktywny zawodowo

Samorząd rolniczy zwrócił uwagę, że rok 2015 przyniósł wiele zmian w systemie przyznawania płatności bezpośrednich. Jedna z nich była związana z wdrożeniem do naszego obowiązku prawnego art. 9 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ( UE) nr 1307 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego przepisy dot. płatności bezpośrednich dla rolników na podstawie systemów wsparcia w ramach Wspólnej Polityki Rolnej. Przepis ten znalazł odbicie w naszej ustawie i rozporządzeniu, a także w formularzu wniosku i instrukcji do jego wypełnienia.
 
Zgodnie z przekazaną rolnikom przy formularzach wniosku na 2015 r. instrukcją wypełniania wniosku, poinformowano, że płatności bezpośrednie, płatności ONW i płatność ekologiczna (PROW 2014-2020) przysługują rolnikowi, który spełnia warunki rolnika aktywnego zawodowo. Za rolników aktywnych zawodowo uznaje się rolników, którzy otrzymali w poprzednim roku płatności bezpośrednie (finansowane z budżetu Unii Europejskiej) nie przekraczające równowartość w złotych kwoty 5000 euro.
 
Dalej w instrukcji z 2015 r. zawarto informacje, że co do zasady, za rolników nieaktywnych zawodowo uznaje się osoby które: administrują portami lotniczymi, wodociągami, trwałymi terenami sportowymi i rekreacyjnymi lub świadczą usługi przewozu kolejowego lub usługi w zakresie obrotu nieruchomościami. Osoby te mogą otrzymać wskazane płatności, jeżeli:
  1. Roczna kwota płatności bezpośrednich wynosi co najmniej 5% całości przychodów uzyskanych z działalności pozarolniczej w ostatnim roku obrotowym, za który takie dowody są dostępne lub
  2. Ich działalność rolnicza nie ma charakteru marginalnego, co będzie ustalane poprzez sprawdzenie czy całość przychodów z działalności rolniczej stanowi co najmniej 1/3 całości przychodów danego podmiotu, lub
  3. Ich główną działalność gospodarczą lub przedmiot działalności stanowi wykonywanie działalności rolniczej, co będzie weryfikowane poprzez sadowe i urzędowe rejestry przedsiębiorstw.
Takie informacje przekazywano również podczas kampanii informacyjnej i szkoleń prowadzonych przez pracowników Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa różnych szczebli. Nikt nie zwracał wówczas uwagi na kody PKD. W kampanii 2015 r. wniosek i instrukcja także nie zawierały o nich informacji, w powiązaniu z uznawaniem rolnika za nieaktywnego zawodowo. Podkreślano, że przepis mający wyeliminować tych rolników, którzy nie prowadzą działalności rolniczej na posiadanych gruntach rolnych a korzystają z dopłat, nie dotyczy czynnych rolników posiadających towarowe gospodarstwa.
 
Do formularza wniosku na 2015 r dodano wadliwie skonstruowany, zdaniem samorządu rolniczego, w świetle obowiązujących przepisów pkt 08 do wypełnienia przez rolnika, potwierdzający że jest rolnikiem aktywnym zawodowo pomimo, że administruje portem lotniczym lub stałymi terenami sportowymi i rekreacyjnymi lub wodociągami lub świadczy usługi przewozu kolejowego lub w zakresie obrotu nieruchomościami.

Czytaj dalej na następnej stronie...


Tagi:
źródło: