| Autor: redakcja1

Jeszcze możesz aplikować o pomoc na małe przetwórstwo i rolniczy handel detaliczny (RHD)

Do 28 stycznia 2022r. w Oddziałach Regionalnych ARiMR można składać wnioski na "Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój" w ramach tzw. małego przetwórstwa lub rolniczego handlu detalicznego (RHD).

Jeszcze możesz aplikować o pomoc na małe przetwórstwo i rolniczy handel detaliczny (RHD)
W ramach wsparcia można uzyskać refundację do 50 proc. kosztów kwalifikowanych poniesionych na realizację inwestycji służących przetwórstwu m.in. mleka, mięsa, owoców i warzyw, zbóż lub ziemniaków, a także przetwarzaniu produktów rolnych na cele energetyczne czy zamrażaniu lub przechowywaniu płodów rolnych.
O pomoc mogą ubiegać się dwie grupy wnioskodawców.
  • Pierwsza to rolnicy, domownicy lub małżonkowie rolników, którzy zdecydują się na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie przetwarzania produktów rolnych- możliwa kwota wsparcia – 200 tys. zł
  • Druga grupa to rolnicy lub ich małżonkowie, którzy prowadzą lub podejmują działalność przetwórczą i sprzedaż produktów przetworzonych w ramach rolniczego handlu detalicznego (RHD), jednak nie mają zarejestrowanej działalności gospodarczej- możliwa kwota wsparcia 500 tys. zł.
Wsparcie można otrzymać m.in. na:

- budowę, rozbudowę lub modernizację budynków wykorzystywanych do prowadzenia działalności przetwórczej,

-  zakup oraz instalację maszyn lub urządzeń do przetwarzania i magazynowania,

- inwestycje związane z dostosowaniem pomieszczeń pomocniczych służących przygotowaniu posiłków (np. kuchni) i pomieszczeń gospodarczych do przechowywania produktów żywnościowych,

-  zakup maszyn czy urządzeń służących ochronie środowiska,

- zakup specjalistycznych środków transportu, które niezbędne są dla sprawnego przebiegu procesu technologicznego lub magazynowania; służą do przewozu zwierząt przeznaczonych do uboju; wykorzystywane są do sprzedaży produktów rolnych lub przeznaczone są do przewozu produktów rolnych, których transport powinien odbywać się w szczególnych warunkach.

O kolejności przysługiwania pomocy, decydować będzie suma uzyskanych punktów przyznanych na podstawie kryteriów wyboru operacji określonych w przepisach rozporządzenia wykonawczego. Kryteria wyboru premiować będą:
  • innowacyjność operacji (5 pkt),
  • wiek podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy, jeżeli będzie miał nie więcej niż 40 lat w dniu złożenia wniosku o przyznanie pomocy (3 pkt),
  • inwestycje związane z ochroną środowiska lub przeciwdziałaniem zmianom klimatu (5 pkt),
  • uczestnictwo w unijnych lub krajowych systemach jakości (3 pkt);
  • jeżeli operacja dotyczy działalności w zakresie przetwarzania i zbywania przetworzonych produktów rolnych, w ramach rolniczego handlu detalicznego, wskazanych w załącznikach do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 grudnia 2016 r. (2 pkt) – podmioty określone w punkcie 2,
  • prowadzenie działalności gospodarczej w sektorach przetwórstwa: mleka, mięsa, owoców i warzyw oraz zbóż (2 pkt) – podmioty określone w punkcie 1,
  • operacje realizowane na obszarach objętych bezrobociem (maksymalnie 4 pkt).


Tagi:
źródło: