MRiRW: Konieczne jest posiadanie pozwolenia na budowę przy składaniu wniosków na "Modernizację"

Zarząd KRIR złożył zapytanie do MRiRW: czy na poziomie składania wniosku o przyznanie pomocy w ramach operacji typu "Modernizacja gospodarstw rolnych" wystarczające będzie złożenie przez rolnika oświadczenia o chęci budowy obiektu (chlewni, obory, magazynu, itp.)?

MRiRW: Konieczne jest posiadanie pozwolenia na budowę przy składaniu wniosków na

Modernizacja gospodarstw rolnych

Resort rolnictwa poinformował, że warunki i tryb przyznawania wsparcia na operacje typu "Modernizacja gospodarstw rolnych" zostały określone w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 sierpnia 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu ,,Modernizacja gospodarstw rolnych" w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 1371). Zgodnie z § 13 ust. 3 pkt 18 tego rozporządzenia do wniosku o przyznanie pomocy dołącza się kopie ostatecznych pozwoleń, zezwoleń lub innych decyzji, których uzyskanie jest wymagane przez odrębne przepisy do realizacji inwestycji objętych operacją.

W związku z tym wniosek o przyznanie pomocy w momencie jego składania powinien być wypełniony w całości oraz powinien zawierać wszystkie niezbędne załączniki, w tym m. in. decyzje o pozwoleniu na budowę. W przypadku gdy wniosek zostanie wypełniony nieprawidłowo lub zostaną stwierdzone braki, ARiMR wezwie podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy do ich usunięcia w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania, co niewątpliwie już wydłuży procedurę weryfikacji wniosku. Nieusunięcie wszystkich braków we wskazanym terminie zgodnie z § 15 ust. 2 ww. rozporządzenia będzie skutkowało nieprzyznaniem pomocy.

Możliwe zmiany w przepisach

Jednocześnie MRiRW przekazało informację, ze mając na uwadze zgłaszane postulaty rolników, którzy złożyli wnioski o przyznanie pomocy w ramach naborów przeprowadzonych w 2015 r. oraz ze względu na ryzyko, iż znaczna część tych wnioskodawców może nie uzyskać wsparcia wyłącznie ze względów formalnych (jeżeli nie dostarczy w określonym terminie do Agencji brakujących dokumentów np. decyzji o pozwoleniu na budowę), w MRiRW zostały podjęte prace nad nowelizacją ww. rozporządzenia w celu wydłużenia ww. podmiotom terminu na usuniecie braków we wniosku do dnia zakończenia terminu składania wniosków w ramach ogłoszonego obecnie naboru tj. do dnia 29.04.2016 r.


Tagi:
źródło: