| Autor: redakcja1

MRiRW w sprawie protokołów z czynności kontrolnych

ARiMR nie może umieścić w raporcie z kontroli na miejscu informacji o tym czy stwierdzone w trakcie kontroli uchybienia będą miały wpływ na ostateczną kwotę płatności. Jak wskazuje Agencja, informacje o wszystkich zmniejszeniach, wkluczeniach czy sankcjach stwierdzonych w trakcie całego procesu obsługi wniosku są przekazywane beneficjentowi w decyzji o przyznaniu płatności.

MRiRW w sprawie protokołów z czynności kontrolnych
Zgodnie z ustawą o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego z czynności kontrolnych sporządza się sprawozdanie, zwane dalej „raportem", który w przypadku stwierdzenia drobnej niezgodności zawiera również informację o stwierdzeniu niezgodności i o obowiązku podjęcia działania naprawczego (w przypadku gdy państwo członkowskie zadecyduje o skorzystaniu z systemu wczesnego ostrzegania stosowanego w przypadkach niezgodności, które z uwagi na swoją nieznaczną dotkliwość, zasięg i trwałość nie prowadzą do zmniejszenia lub wykluczenia), oraz termin usunięcia tej niezgodności.
 
Zakres informacji, jaki powinien być zawarty w raporcie z kontroli w zakresie kwalifikowalności powierzchni oraz z kontroli w zakresie wzajemnej zgodności wynika wprost z rozporządzenia nr 809/2014. A zatem w sprawozdaniu należy w szczególności zamieścić następujące dane:
  1. poddane kontroli systemy pomocy lub środki wsparcia, wnioski o przyznanie pomocy lub wnioski o płatność;
  2. obecne osoby;
  3. poddane kontroli działki rolne, zmierzone działki rolne, w stosownych przypadkach wraz z wynikami pomiarów każdej zmierzonej działki rolnej i zastosowanymi metodami pomiaru;
  4. w stosownych przypadkach, wyniki pomiaru gruntów nierolniczych, w odniesieniu do których składany jest wniosek o wsparcie w ramach środków rozwoju obszarów wiejskich, oraz zastosowane metody pomiaru;
  5. informację, czy zawiadomienie o kontroli zostało przekazane beneficjentowi, a jeśli tak - z jakim wyprzedzeniem;
  6. informacje o wszelkich szczególnych środkach kontroli, jakie należy zastosować w ramach poszczególnych systemów pomocy lub wsparcia;
  7. informacje o wszelkich dodatkowych środkach kontroli;
  8. informację o każdej stwierdzonej niezgodności, która może wymagać powiadomienia innych organów w związku z innymi systemami pomocy, środkami wsparcia lub zasadą wzajemnej zgodności;
  9. informację o każdej stwierdzonej niezgodności, która może wymagać działań następczych w kolejnych latach.
Czytaj dalej na następnej stronie...
Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!