| Autor: redakcja1

Potencjalne możliwości wsparcia inwestycji w gospodarstwach winiarskich

W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 będą wdrażane m. in. działania poprawiające ogólne wyniki gospodarstw rolnych. W związku tym, aktualnie zakłada się, że w obrębie „Modernizacji gospodarstw rolnych" pomoc będzie skierowana do gospodarstw o wielkości ekonomicznej 6-250 tys. euro – podkreśla Katarzyna Kuznowicz z Krajowej Rady Izb Rolniczych.

Potencjalne możliwości wsparcia inwestycji w gospodarstwach winiarskich
Pomoc będzie udzielana w postaci refundacji części kosztów kwalifikowalnych do 50% lub 60% w przypadku inwestycji zbiorowych lub realizowanych przez młodych rolników, a będą one obejmowały:
  • koszty budowy lub modernizacji budynków lub budowli;
  • koszty zakupu jak i instalacji lub leasingu zakończonego przeniesieniem prawa własności nowych maszyn i wyposażenia do wartości rynkowej majątku;
  • koszty zakupu, a także instalacji lub budowy elementów infrastruktury technicznej;
  • koszty ogólne związane z wydatkami, o których mowa w ww. punktach, takie jak koszty przygotowania dokumentacji technicznej operacji, sprawowania nadzoru inwestorskiego lub autorskiego, czy koszty związane z kierowaniem robotami budowlanymi, opłaty za konsultacje, opłaty za doradztwo na temat zrównoważenia środowiskowego i gospodarczego, w tym studia wykonalności;
  • koszty zakładania sadów i plantacji krzewów owocowych owocujących efektywnie dłużej niż 5 lat;
  • koszty zakupu lub rozwoju oprogramowania komputerowego i zakupu patentów, licencji, praw autorskich, znaków towarowych.
W obrębie PROW 2014-2020 przewiduje się również instrument wsparcia dla młodych rolników. Premie na rozwój gospodarstw młodych rolników, w wysokości 100 tys. zł, będą przyznawane osobom poniżej 40 roku życia, posiadających odpowiednie kwalifikacje zawodowe i po raz pierwszy rozpoczynający prowadzenie gospodarstwa rolnego jako kierujący gospodarstwem, a więc w dniu złożenia wniosku o przyznanie pomocy nie prowadziły gospodarstwa rolnego jako kierujący.
 
Gospodarstwo młodego rolnika będzie musiało mieć:
  • powierzchnię użytków rolnych równą co najmniej średniej krajowej, a w przypadku gospodarstw położonych w województwie o średniej niższej niż krajowa - równą co najmniej średniej wojewódzkiej oraz nie większą niż 300 ha,
  • wielkość ekonomiczną nie mniejszą niż 10 tys. euro i nie większą niż 100 tys. euro.
Małe gospodarstwa rolne, o wielkości ekonomicznej poniżej 6 tys. euro, będą mogły ubiegać się o pomoc w ramach działania „Restrukturyzacja małych gospodarstw", na realizację określonego projektu przedstawionego w biznesplanie. Pomoc będzie przyznawana w postaci premii w wysokości do 60 tys. zł. W okresie realizacji biznesplanu będzie musiał nastąpić przyrost wielkości ekonomicznej gospodarstwa do poziomu co najmniej 6 tys. euro, przy czym wzrost ten musi wynieść co najmniej 20% wartości wyjściowej.

Czytaj dalej na następnej stronie...


Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!