PROW - sektory

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) na lata 2007-2013 to dokument określający realizację polityki Unii Europejskiej w obrębie rozwoju obszarów wiejskich.

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) na lata 2007-2013 to dokument określający realizację polityki Unii Europejskiej (UE) w obrębie rozwoju obszarów wiejskich. Podstawą realizacji projektu PROW są działania, które mają na celu poprawienie rozwoju obszarów wiejskich w zakresie czterech osi:

 

Oś 1 – Poprawa konkurencyjności sektora rolnego i leśnego.

 

 • Szkolenia zawodowe dla osób, które są zatrudnione w leśnictwie i rolnictwie – poprzez takie działania nie tylko rolnicy i posiadacze lasów mogą doskonalić swoje umiejętności zawodowe, ale także wszystkie osoby, które chcą założyć własną działalność rolniczą by zwiększyć konkurencyjność i opłacalność finansową branży rolniczej oraz dostosowania jej do norm unijnych.
 • Ułatwianie startu młodym rolnikom – poprzez ułatwienie tworzenia lub przejmowania gospodarstw rolnych przez młode osoby, które posiadają odpowiednie kwalifikacje zawodowe.
 • Renty strukturalne – ten sposób działania ma poprawić system rolniczy w kraju, a także przyśpieszenie wymiany pokoleniowej w rolnych gospodarstwach oraz zwiększenie konkurencyjności i opłacalności przez przekazywanie gospodarstw osobom dobrze przygotowanym zawodowo.
 • Korzystanie z usług doradczych przez rolników oraz posiadaczy lasów – dzięki tego typu działaniom rolnicy oraz posiadacze lasów mogą liczyć na radę, pomoc i wsparcie merytoryczne odpowiednich fachowców w swoich dziedzinach aby dostosować gospodarstwa rolne do zasad wzajemnej zgodności, ochrony środowiska, dobrego stanu zwierząt, zdrowotności roślin, poprawy bezpieczeństwa pracy, zwiększanie konkurencyjności i rentowności gospodarstw rolnych.
 • Modernizacja gospodarstw rolnych – poprzez wprowadzenie nowych technologii oraz innowacji w rolnictwie, jak i dostosowanie produkcji rolniczej do wymogów ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa i higieny pracy zwiększy się efektywność, a także jakość produkcji.
 • Zwiększenie wartości dodatniej podstawowej produkcji leśnej i rolnej – poprawiając konkurencyjność przedsiębiorstw w branży przetwórstwa oraz wprowadzając do obrotu produkty rolne wzrośnie wartość dodatnia oraz jakość produkcji, a koszty zostaną obniżone poprzez wprowadzenie oraz rozwój nowych produktów, procesów i technologii produkcji, a także poprawią się warunki produkcji w stosunku do standardów już obowiązujących jak i tych dopiero wprowadzanych.
 • Poprawienie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem leśnictwa i rolnictwa – dwa schematy:
  • Schemat I:
   • Poprzez wykonanie prac scaleniowych, czyli wyznaczenia nowych dróg dojazdowych, działek i likwidacja zbędnych miedz, poprawi się struktura obszarowa gospodarstw.
   • Wyznaczając i urządzając sieć dróg dojazdowych do gruntów zarówno rolnych jak i leśnych oraz do zabudowań gospodarczych.
   • Wydzielenie niezbędnych gruntów na cele infrastruktury technicznej i społecznej w ramach postępowania scaleniowego bez konieczności wywłaszczenia ludności.
  • Schemat II:
   • Poprzez właściwą regulację zależności wodnych poprawi się jakość gleb.
   • Zwiększenie retencji wodnej.
   • Zwiększenie ochrony użytków rolnych przed powodziami.
 • Uczestnictwo rolników w systemach jakości żywności – poprzez wsparcie rolników wytwarzających żywność wysokiej jakości oraz zwiększenie jej spożycia poprawi się także jakość produkcji i produktów rolnych przeznaczonych do spożycia przez ludzi.
 • Działania promocyjne i informacyjne – działania te mają na celu zwiększenie zapotrzebowania na produkty rolne i środki spożywcze objęte procesami polepszającymi jakość żywności, pogłębianie wiedzy konsumentów o procesach polepszających jakość żywności i zaletach tychże produktów oraz wspieranie grup producentów rolnych uczestniczących w systemach jakości żywności.
 • Grupy producentów rolnych – poprzez zachęcanie producentów rolnych do współpracy w ramach stworzonych grup producentów zostanie wzmocniona struktura instytucjonalna w gałęzi pierwotnej produkcji rolnej mająca na celu wsparcie funkcjonowania producentów rolnych. Szczególnym celem tego działania jest dostosowanie produkcji prowadzonej w gospodarstwach członków tychże grup do wymogów rynkowych, wspólne wprowadzanie towarów do obrotu, a co za tym idzie i przygotowanie do sprzedaży i jej centralizacja oraz dostarczenie do odbiorców hurtowych.

  Oś 2 – Poprawa środowiska naturalnego i obszarów wiejskich.

 

 • Wspieranie gospodarowania na obszarach górskich i innych obszarów o niekorzystnych warunkach (ONW) – poprzez zapewnienie ciągłości rolniczego użytkowania ziem, a co za tym idzie utrzymanie żywotności obszarów wiejskich, zachowanie walorów krajobrazowych tychże obszarów oraz utrzymanie harmonijnego sposobu gospodarowania, który uwzględni znaczenie ochrony środowiska.
 • Program rolnośrodowiskowy (PRŚ) – działania te mają na celu przywracanie walorów lub utrzymanie stanu cennych siedlisk użytkowych przez rolników, a także zachowanie różnorodności biologicznej na obszarach wiejskich, promowanie harmonijnego systemu gospodarowania poprzez właściwe użytkowanie gleb i ochronę wód, a także ochronę zagrożonych ras regionalnych zwierząt gospodarskich jak i lokalnych odmian roślin uprawnych.
 • Zalesianie gruntów rolnych oraz gruntów innych niż rolne – działania te mają na celu powiększenie obszarów leśnych poprzez zalesianie, utrzymanie i wzmocnienie ekologicznej stabilności powierzchni leśnych poprzez zmniejszenie rozdrabniania obszarów leśnych oraz tworzenie korytarzy ekologicznych, zwiększenie udziału lasów w globalnym bilansie węgla oraz w ograniczeniu zmian klimatu.
 • Odtwarzanie potencjału produkcji leśnej zniszczonego przez katastrofy – odnowienie i pielęgnacja drzewostanów zniszczonych przez czynniki biotyczne i abiotyczne oraz wprowadzenie mechanizmów zapobiegających katastrofom naturalnym, a w szczególności ulepszenie zabezpieczeń przeciwpożarowych.

  Oś 3 – Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej.

 

 • Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej – różnicowanie działalności rolniczej w kierunku podejmowania lub rozwijania przez rolników, domowników oraz małżonków rolników, działalności nierolniczej lub związanej z rolnictwem co będzie miało wpływ na stworzenie pozarolniczych źródeł dochodów czy promocję zatrudnienia poza sektorem rolniczym na obszarach wiejskich.
 • Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw – poprzez wzrost konkurencyjności gospodarczej obszarów wiejskich, rozwój przedsiębiorczości oraz rynku pracy, a co za tym idzie i wzrost zatrudnienia na tychże obszarach.
 • Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej – działania te mają na celu poprawę podstawowych usług na obszarach wiejskich, które obejmują elementy infrastruktury technicznej, warunkujące rozwój społeczno-gospodarczy, co doprowadzi do poprawy warunków życia i prowadzenia działalności gospodarczej.
 • Odnowa i rozwój wsi – działanie to będzie wpływać na poprawę jakości życia na obszarach wiejskich poprzez zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi oraz promowanie obszarów wiejskich. Ponadto pozwoli na rozwój tożsamości wiejskiej społeczności oraz na zachowanie kulturowego dziedzictwa i specyfiki tychże obszarów. Poza tym wpłynie na zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej i turystycznej wiejskich obszarów.

  Oś 4 – Leader.

 

 • Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju – to działanie ma na celu umożliwienie mieszkańcom obszaru wiejskiego, który został objęty lokalną strategią rozwoju (LSR) realizacji projektów w ramach tej taktyki. Poza tym realizacja strategi powinna przyczynić się do poprawy jakości życia na obszarach wiejskich jak chociażby poprzez wzrost aktywności społeczności lokalnych, a także przez stymulację powodującą powstanie nowych miejsc pracy.
 • Wdrażanie projektów współpracy – poprzez przyznawanie pomocy lokalnym grupom działania (LGD) na realizację projektów współpracy międzyregionalnej oraz międzynarodowej:
  • Zawartych w lokalnej strategi rozwoju (LSR).
  • Nieuwzględnionych w LSR, ale zgodnych z jej celami oraz opracowanej i realizowanej przez LGD.
 • Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja – działanie to ma na celu zapewnienie sprawnej i efektywnej pracy lokalnych grup działania wybranych w ramach realizowania 4 osi PROW na lata 2007-2013 oraz doskonalenie zawodowe osób, które uczestniczą w realizacji lokalnych strategii rozwoju. Ponadto owo działanie przyczyni się też do budowania kapitału społecznego na wsi, przez co zwiększy się zaangażowanie społeczności lokalnej w rozwój obszaru wiejskiego oraz lepszego wykorzystania jego potencjału.


Tagi:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!