Preferencyjne kredyty dla rolników dotkniętych przez straty zimowe

Jak podaje resort rolnictwa producenci rolni, w których gospodarstwach rolnych oszacowano straty spowodowane ujemnymi skutkami przezimowania mogą ubiegać się o preferencyjne kredyty na wznowienie produkcji rolnej oraz o ulgi i zwolnienia z podatków i innych opłat. Oszacowania szkód dokonują – na wniosek rolnika złożony w urzędzie gminy – komisje powołane przez właściwych terytorialnie wojewodów.

Preferencyjne kredyty dla rolników dotkniętych przez straty zimowe

Ujemne skutki przezimowania

Zgodnie z danymi przesłanymi przez urzędy wojewódzkie  -  do dnia 13 maja 2016 r. powołanych zostało 785 komisji do oszacowania szkód. Szkody wystąpiły w 21 541 gospodarstwach rolnych na powierzchni 366 726 ha. Straty oszacowano na kwotę 162,3 mln zł. 


Największa powierzchnia upraw, w których wystąpiły szkody położona jest w województwie mazowieckim, pomorskim,  kujawsko-pomorskim i warmińsko-mazurskim. W województwie dolnośląskim producenci rolni nie złożyli wniosków o oszacowanie szkód powstałych w wyniku ujemnych skutków przezimowania. Natomiast w województwie małopolskim nie odnotowano zgłoszeń o oszacowanie szkód w uprawach ozimych, zgłoszenia w kilku gminach dotyczą wyłącznie szkód w uprawach sadowniczych. Ponadto w województwie śląskim, opolskim i podkarpackim szkody w wyniku ujemnych skutków przezimowania wystąpiły w kilku gospodarstwach rolnych.  


W opinii Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych (COBORU)  zdecydowanie lepiej przezimowały zboża odmian wyhodowanych w Polsce.


W ramach stałych instrumentów pomocy dla gospodarstw rolnych poszkodowanych przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne producenci rolni mogą ubiegać się o:

  1. preferencyjne kredyty na wznowienie produkcji rolnej. Na podstawie § 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. poz. 187 z późn. zm.), Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa udziela pomocy w formie dopłat do oprocentowania kredytów bankowych oraz poręczeń i gwarancji spłaty kredytów bankowych udzielonych na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej. Warunkiem udzielenia pomocy jest w szczególności dołączenie przez kredytobiorcę do wniosku o udzielenie kredytu bankowego protokołu oszacowania szkód zawierającego określenie zakresu i wysokości szkód oszacowanych przez komisję powołaną przez wojewodę, właściwego ze względu na miejsce wystąpienia szkód. Wojewoda potwierdza wystąpienie szkód, sporządzając adnotację na tym protokole. Dopłaty do oprocentowania ww. kredytów będą stosowane na podstawie umów zawartych pomiędzy Agencją a bankami, zgodnie z przepisami tego rozporządzenia;
  2. ulgi w opłacaniu bieżących składek na ubezpieczenie społeczne oraz regulowaniu zaległości z tego tytułu w formie odraczania terminu płatności składek i rozkładania ich na dogodne raty stosowanie przez Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego pomocy, zgodnie z art. 41a ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2015 r. poz. 704 i 1066). Rolnicy, którzy ponieśli szkody, mogą także ubiegać się o zmianę warunków spłat należności z tytułu zadłużenia. Możliwe jest także umarzanie w całości lub w części bieżących składek;

Czytaj dalej na nastepnej stronie...Tagi:
źródło: