szacowanie szkód i strony powiązane

 • 2023-10-31

  Termin składania wniosków suszowych przedłużony

  Dotacje i dopłaty

  Rząd wydłużył termin składania wniosków o oszacowanie szkód, które powstały w wyniku tegorocznej suszy. Rolnicy będą mieli taką możliwość do 17 listopada 2023 r.

 • 2020-12-02

  Generali Agro w nowym filmie reklamowym

  Z życia firm

  Concordia Polska Grupa Generali kontynuuje kampanię informacyjną, dotyczącą połączenia z Generali. W tym celu powstał film „Generali Agro – zależy nam na Tobie”.

 • 2020-11-13

  Ministerstwo Klimatu i Środowiska w sprawie szkód wyrządzanych przez zwierzęta chronione

  Z kraju

  Ministerstwo Klimatu i Środowiska w swoim wystąpieniu informuje, iż zgodnie z art. 126 ust. I ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 z późn. zm.) Skarb Państwa odpowiada za szkody wyrządzone przez 5 gatunków: żubry, wilki, rysie, niedźwiedzie i bobry, przy czym odpowiedzialność ta nie obejmuje utraconych korzyści, a ogranicza się jedynie do...

 • 2020-07-13

  Szkody powodowane przez ptaki chronione

  Przepisy i regulacje

  Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dz. U. z 2016 r. poz. 2183) następujące gatunki: żuraw Grus grus, łabędź niemy Cygnus olor, łabędź czarnodzioby Cygnus columbianus, łabędź krzykliwy Cygnus cygnus, gęś krótkodzioba Anser brachyrhynchus, gęś mała Anser eryihropus są objęte ścisłą ochroną...

 • 2020-07-09

  Wnioski o oszacowanie strat suszowych tylko przez aplikację

  Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

  Przypominamy, że wnioski o oszacowanie strat spowodowanych przez suszę producenci rolni mogą składać wyłącznie za pomocą publicznej aplikacji. Za pomocą tej aplikacji producent rolny, korzystając z własnego Profilu Zaufanego, określa zakres i stopień strat spowodowanych przez suszę w uprawach rolnych w swoim gospodarstwie rolnym.

 • 2020-06-29

  Pomoc dla osób poszkodowanych w wyniku nawałnic

  Finanse i prawo

  Pomoc przeznaczona jest dla rodzin i osób samotnie gospodarujących, które poniosły straty w gospodarstwach domowych (budynkach mieszkalnych, podstawowym wyposażeniu gospodarstw domowych) i znalazły się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej, w której nie mogą zaspokoić niezbędnych potrzeb bytowych.

 • 2020-05-26

  De minimis - nie ma możliwości uruchomienia nowych form pomocy

  Przepisy i regulacje

  Ministerstwo poinformowało, że mając na względzie aktualny poziom wykorzystania krajowego limitu pomocy de minimis w bieżącym roku nie ma możliwości uruchomienia nowych form pomocy udzielanej w formule de minimis.

 • 2020-02-17

  Za poprawną datę wystąpienia suszy odpowiada komisja

  W związku z wnioskiem Zarządu KRIR w sprawie określenia w przepisach jednolitej daty uznania wystąpienia suszy na danym terenie, bowiem z doświadczeń z ostatnich lat wynika, że Komisje szacujące straty różnie interpretują datę wystąpienia suszy, którą należy podać w protokole i często jako datę wystąpienia suszy na danym terenie, wpisują datę ogłoszenia suszy przez...

 • 2019-09-25

  Ministerstwo Środowiska w sprawie zarządzania populacją wilka

  Przepisy i regulacje

  Na podstawie załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dz. U. poz. 2183), wilk objęty jest ścisłą ochroną gatunkową. Ponadto jest gatunkiem chronionym w większości krajów europejskich na podstawie aktów prawnych Unii Europejskiej i umów międzynarodowych takich jak dyrektywa 92/43/EWG z dnia 21 maja...

 • 2019-05-26

  Zasady ubiegania się o pomoc dla osób poszkodowanych w wyniku nawałnic

  Dotacje i dopłaty

  Pomoc przeznaczona jest dla rodzin i osób samotnie gospodarujących, które poniosły straty w gospodarstwach domowych (budynkach mieszkalnych, podstawowym wyposażeniu gospodarstw domowych) i znalazły się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej, w której nie mogą zaspokoić niezbędnych potrzeb bytowych.

 • 2018-07-31

  Nowelizacja ustawy Prawo łowieckie

  Przepisy i regulacje

  W dniu 26 lipca 2018 r. Prezydent RP podpisał nowelizację ustawy Prawo łowieckie, która wprowadza zmiany w ustawie – Prawo łowieckie, dotyczące szacowania szkód łowieckich.

 • 2018-07-02

  Pomoc dla rolników – kredyty klęskowe

  Kredyty i ubezpieczenia

  Kredyty klęskowe - ARiMR spłaca za rolników część odsetek od kredytu

 • 2018-04-11

  Znowelizowana ustawa Prawo Łowieckie

  Przepisy i regulacje

  W związku z wejściem w życie w dniu 12 kwietnia br. ustawy z dnia 22 marca 2018 r. Prawo łowieckie informujemy, iż w świetle nowych przepisów podmiotem właściwym do przyjmowania wniosków o szacowanie szkód łowieckich w uprawach i płodach rolnych jest organ wykonawczy gminy (wójt, burmistrz) właściwej ze względu na miejsce wystąpienia szkody.

 • 2017-08-09

  Podtopione pola – co dalej?

  Przepisy i regulacje

  Coraz częściej do Lubuskiej Izby Rolniczej docierają informacje od rolników, którzy na skutek ulewnych deszczy nie mogą przeprowadzić terminowo zabiegów agrotechnicznych lub nawet wjechać na pola sprzętem.

 • 2017-07-25

  MRiRW w sprawie szacowania szkód

  Przepisy i regulacje

  Zgodnie z przepisami rozporządzenia RM z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz.U. z 2015 r. poz. 187 z późn. zm.) komisja powołana przez wojewodę jest zobowiązana oszacować szkody w ciągu 2 miesięcy od dnia zgłoszenia przez producenta rolnego powstania tych szkód, jednak...