| Autor: mikolaj

Wniosek o pożyczkę dla producenta mleka, świń lub owoców i warzyw tylko do 15 października

Od 28 września 2016 r. producenci mleka, świń lub owoców i warzyw mogą złożyć wniosek o udzielenie pożyczki na sfinansowanie niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publicznoprawnym powstałe od dnia 7 sierpnia 2014 r. do dnia 30 kwietnia 2016 r., w związku z prowadzeniem produkcji mleka, świń lub owoców i warzyw.

Wniosek o pożyczkę dla producenta mleka, świń lub owoców i warzyw tylko do 15 października

Wniosek należy złożyć w Biurze Powiatowym ARiMR, właściwym ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę producenta, w nieprzekraczalnym terminie do 15 października 2016 r. wraz z:

  1. kopiami decyzji lub zaświadczeń potwierdzających powstanie nieuregulowanych należności w okresie od dnia 7 sierpnia 2014 r. do 30 kwietnia 2016 r.,
  2. aktualnymi zaświadczeniami o stanie należności (wystawionymi nie wcześniej niż 30 dni przed datą złożenia wniosku o pożyczkę),
  3. oświadczeniem o uzyskaniu przychodów niewystarczających na sfinansowanie nieuregulowanych należności na formularzu określonym w załączniku do wniosku o pożyczkę,
  4. kopiami rachunków lub faktur VAT potwierdzającymi uzyskiwanie obniżonych przychodów z powodu spadku cen sprzedaży mleka, świń lub owoców i warzyw (po jednym rachunku lub fakturze VAT z dnia 07.07.2014 r. oraz z dnia 30.04.2016 r., a jeśli nie były wówczas wystawiane, to pierwsze rachunki lub faktury VAT wystawione po tych dniach w tym samym roku - odpowiednio w 2014 r. i 2016 r.),
  5. w przypadku, gdy wnioskodawca pozostaje w związku małżeńskim i pomiędzy małżonkami istnieje rozdzielność majątkowa - dokumentem potwierdzającym ten fakt, tj. wyrokiem sądu lub umową o ustanowieniu rozdzielności majątkowej zawartej w formie aktu notarialnego,
  6. w przypadku, gdy wnioskodawcę reprezentuje pełnomocnik - pisemnym pełnomocnictwem do reprezentowania wnioskodawcy.
Wzór Wniosku o udzielenie nieoprocentowanej pożyczki dla producenta mleka, świń lub owoców i warzyw na sfinansowanie nieuregulowanych należności budżetowych o charakterze publicznoprawnym - otwórz


Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!