| Autor: redakcja1

Zmiana elementu proekologicznego i szkody w uprawach spowodowane klęskami żywiołowymi

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przypomina rolnikom o niezwłocznym zgłaszaniu w Biurze Powiatowym możliwości zmiany elementu proekologicznego i szkodach w uprawach spowodowanych klęskami żywiołowymi. Rolnicy, mogą nie wywiązać się z zadeklarowanego we wnioskach o przyznanie płatności bezpośrednich, wysiania do 20 sierpnia międzyplonu ścierniskowego.

Zmiana elementu proekologicznego i szkody w uprawach spowodowane klęskami żywiołowymi
Jeżeli nie wywiązanie się spowodowane jest złymi warunkami agrometeorologicznymi, wówczas  rolnik ma możliwość zmiany elementu proekologicznego zadeklarowanego we wniosku o przyznanie płatności na rok 2017 na inny obszar proekologiczny, np. na międzyplon ozimy, który należy wysiać od 1 lipca do 1 października i utrzymywać co najmniej do 15 lutego. Ponadto rolnik może dokonać zmiany gatunku roślin wysiewanych w mieszankach jako międzyplony lub zmiany działki, na której będzie utrzymywany międzyplon deklarowany jako EFA.
 
Gdy rolnik nie jest w stanie zrealizować praktyki zazielenienia w zakresie utrzymania obszarów proekologicznych (EFA) do których należy m.in. międzyplon ścierniskowy, wówczas może on w każdym momencie dokonać zmiany elementu proekologicznego.
 
Zmiany elementów proekologicznych są możliwe jeżeli:
  • procent powierzchni zadeklarowanej jako EFA po zmianie nie jest wyższy niż we wniosku o przyznanie płatności na 2017 r. (np. jeśli beneficjent zadeklarował 5% EFA, zmiana jest możliwa do osiągnięcia 5%);
  • dotyczą działek będących w posiadaniu rolnika, zadeklarowanych przez niego we wniosku o przyznanie płatności za 2017 r.
Rolnicy dokonując zmiany elementów proekologicznych składają zmianę do wniosku o przyznanie płatności za zazielenienie do Kierownika Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę gospodarstwa. Dodatkowo do zmiany do wniosku należy dołączyć "Oświadczenie o okolicznościach dokonania zmiany we wniosku o przyznanie płatności za zazielenienie”.
 
Jeśli rolnik nie może dokonać wysiewu międzyplonu ścierniskowego w terminie który jest określony w przepisach, a posiada w swoim gospodarstwie rolnym więcej obszarów EFA, niż wymagane 5%, wówczas rolnik ma możliwość, w przypadku kontroli na miejscu, wskazania innych elementów EFA w gospodarstwie (niezadeklarowanych we wniosku o płatność na 2017 r.), w celu skompensowania nieobsianej powierzchni międzyplonu.
 
Jeżeli rolnik niewypełni wymogu utrzymania obszarów proekologicznych, czyli np. brak międzyplonu w określonym terminie, to na rolnika może zostać nałożona kara administracyjna w postaci pomniejszenia płatności bezpośrednich. Ponadto jeśli rolnik nie jest w stanie spełnić kryteriów kwalifikowalności lub innych obowiązków w wyniku działania siły wyższej lub wystąpienia nadzwyczajnych okoliczności, zachowuje on prawo do wsparcia w odniesieniu do obszaru, który był kwalifikowalny w chwili wystąpienia siły wyższej lub nadzwyczajnych okoliczności.
 
W przypadku wystąpienia siły wyższej lub nadzwyczajnych okoliczności, które mogą mieć wpływ na powierzchnię kwalifikującą się do płatności bezpośrednich lub liczbę zwierząt kwalifikujących się do płatności związanych do zwierząt lub gdy rolnik nie mógł wypełnić swoich zobowiązań w zakresie przestrzegania norm i wymogów wzajemnej zgodności lub gdy rolnik nie mógł złożyć wniosku lub zmiany do wniosku w terminie, wówczas rolnik powinien złożyć do biura powiatowego ARiMR pisemne oświadczenie o zaistniałych okolicznościach. Oświadczenie powinno być opatrzone czytelnym podpisem rolnika lub osoby upoważnionej oraz   zawierać datę złożenia. Wyżej wymienione oświadczenie powinno być złożone w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w terminie 15 dni roboczych od dnia, w którym rolnik lub upoważniona przez niego osoba są w stanie dokonać takiej czynności oraz dostarczyć dowód potwierdzający wystąpienie nadzwyczajnych okoliczności lub siły wyższej.
 
Obowiązek dostarczenia dowodów wystąpienia siły wyższej spoczywa na rolniku.


Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!