| Autor: redakcja1

Zmiany w PROW na lata 2014-2020

Podsekretarz stanu Ryszard Zarudzki przewodniczył obradom Komitetu Monitorującego Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, które odbywało się 24 bm.

Zmiany w PROW na lata 2014-2020
Podczas posiedzenia Komitet zatwierdził Roczne Sprawozdanie z wdrożenia Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 za lata kalendarzowe 2014 i 2015.
 
Pozytywnie zaopiniowany został także pakiet zmian Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, dotyczących między innymi:
 
- zwiększenia maksymalnej wysokości pomocy w ramach typu operacji Przetwórstwo i marketing produktów rolnych z 3 000 000 zł do 10 000 000 zł dla jednego beneficjenta,
 
- wydłużenia okresu pomocy z trzech do pięciu lat dla typu operacji - Wsparcie dla nowych uczestników systemów jakości,
 
- utworzenia nowego, odrębnego obszaru wsparcia w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w środki zapobiegawcze, których celem jest ograniczenie skutków prawdopodobnych klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof”, dającego możliwości wsparcia producentów trzody chlewnej. Zakłada się, że wsparciem objęci zostaną rolnicy (producenci trzody chlewnej), znajdujących się w strefach objętych restrykcjami weterynaryjnymi, w związku z wystąpieniem ASF, w realizacji operacji inwestycyjnych polegających na budowie infrastruktury potrzebnej do stworzenia odpowiednich warunków bioasekuracji, w szczególności ogrodzeń i niecek do dezynfekcji.
 
Komitet pozytywnie zaopiniował również kryteria dla działania „Transfer wiedzy i działalność informacyjna”, oraz dla działania „Inwestycje w środki trwałe”, poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych”, typu operacji „Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach Natura 2000”.
 
Przewodniczący Komitetu Ryszard Zarudzki przedstawił informacje o stanie realizacji Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz najważniejsze informacje dotyczące wdrożenia Programu w roku 2016. Podziękował również wszystkim za aktywne uczestnictwo w pracach Komitetu.


Tagi:
źródło: