| Autor: redakcja1

Sytuacja na rynku drobiu

Według MRiRW, sytuacja na rynku mięsa drobiowego zmienia się dynamicznie.

Sytuacja na rynku drobiu
Średnia miesięczna cena skupu kurcząt brojlerów w maju 2020 r. wyniosła 3,00 zł/kg i była niższa o 4 gr tj. 1,3% w porównaniu z kwietniem 2020 r. (3,04 zł/kg) oraz była o 42 gr tj. 12,1% niższa od ceny z analogicznego okresu ubiegłego roku (3,46). Średnia miesięczna cena sprzedaży tuszki kurcząt w maju 2020 r. wyniosła 4,40 zł/kg i była wyższa o 49 gr tj. 12,5% w porównaniu do kwietnia 2020 r. (3,91 zł/kg) oraz o 1,09 zł tj. 19,9% była niższa w porównaniu do maja 2019 r. (5,49 zł/kg). Natomiast ceny skupu i sprzedaży w 25 tygodniu 2020 r. (15-21.06.2020 r.) istotnie wzrosły. Średnia cena skupu kurcząt typu brojler wyniosła 3,18 zł/kg i była wyższa o 10 gr (3,5%) w stosunku do ceny sprzed tygodnia, a w stosunku do ceny sprzed roku była niższa o 28 gr (7,9%). Średnia cena sprzedaży tuszki kurcząt wyraźnie wzrosła i była wyższa o 47 gr (9,2%) od ceny sprzed tygodnia i o 23 gr (4,3%) w stosunku do ceny sprzed roku. Wolumen eksportu mięsa drobiowego (CN 0207) z Polski w okresie I-IV 2020 r., zmniejszył się o 7,2% (35,3 tys. ton) w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku, osiągając poziom 451,7 tys. ton. Import tego rodzaju mięsa w tym okresie był marginalny i wyniósł 19,1 tys. ton.
 
Sytuacja producentów rolnych z sektora mięsa drobiowego jest zróżnicowana. Zgodnie z art. 38q ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o organizacji niektórych rynków rolnych, każde dostarczanie produktów rolnych (…), wymaga zawarcia pisemnej umowy spełniającej określone warunki. Powyższa regulacja obejmuje sektor mięsa drobiowego, w tym dostawy żywego drobiu. Z informacji docierających do Ministerstwa wynika, że wielu producentów żywca drobiowego nie dopełniło tego obowiązku, a w chwili obecnej, ubojnie w pierwszej kolejności skupują drób objęty takimi umowami.
 
Z otrzymywanej korespondencji od przedsiębiorców prowadzących ubojnie wynika, że pomimo trudnej sytuacji rynkowej, starają się realizować zawarte umowy, oferując możliwie najlepsze warunki finansowe producentom żywca drobiowego. Sytuacja taka powoduje, że producenci żywca drobiowego nie związani formalnymi umowami z firmami prowadzącymi ubojnie, mają ograniczone możliwości dostawy żywca, a oferowane im warunki finansowe są mniej korzystne. Każdorazowe zawarcie umowy powinno być należycie rozważone, a określone w niej warunki szczegółowo przeanalizowane. Również zawieranie wszelkiego rodzaju aneksów do wcześniej zawartych umów powinno być należycie rozważone przez producenta. W przypadku wypowiedzenia umowy czy zaniżania ceny przez nabywcę - mimo zawartej umowy na dostawę - należy rozważyć, czy praktyka taka może stanowić nieuczciwe wykorzystywanie przewagi kontraktowej nabywcy względem dostawcy. Zgodnie z art. 11 ustawy z dnia 15 grudnia 2016 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi, każdy może zgłosić Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów zawiadomienie dotyczące podejrzenia stosowania praktyk nieuczciwie wykorzystujących przewagę kontraktową. Prezes Urzędu może wszcząć z urzędu, w drodze postanowienia, postępowanie wyjaśniające, jeżeli okoliczności wskazują na możliwość naruszenia przepisów ustawy.
 
Jak Panu Prezesowi wiadomo, zasady organizacji rynków rolnych, obejmujące również środki wyjątkowe skierowane do sektora mięsa drobiowego, są uregulowane w przepisach rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólną organizację rynków produktów rolnych oraz uchylającego rozporządzenia Rady (EWG) nr 922/72, (EWG) nr 234/79, (WE) nr 1037/2001 i (WE) nr 1234/2007 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 671, z późn. zm.). Uruchomienie wyżej wskazanych środków wyjątkowych skierowanych do sektora mięsa drobiowego,  leży w kompetencjach Komisji Europejskiej.
 
W piśmie z dnia 19 marca 2020 r. Polska skierowała do Komisji Europejskiej wnioski o działania w związku z kryzysem w sektorze rolno-spożywczym wywołanym COVID-19. W zakresie rynków rolnych Polska zwróciła się do Komisji Europejskiej m.in. o:
  • wprowadzenie środków wyjątkowych, o których mowa w art. 219-222 rozporządzenia nr 1308/2013, na rynkach rolnych dotkniętych skutkami pandemii, z wykorzystaniem rezerwy budżetowej,
  • wprowadzenie rekompensat finansowych dla producentów rolnych doświadczającym skutków kryzysu związanego z COVID-19, tj. głębokich spadków cen, utraty płynności finansowej, ograniczenia lub wstrzymanie odbioru produktów rolnych z gospodarstw przy zastosowaniu elastycznego podejścia co do zasad wypłacanej pomocy.
Czytaj dalej na następnej stronie...


Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!