Kontrola graniczna produktów ekologicznych – informacja dla importerów

Od 1 stycznia 2022 r. obowiązują nowe przepisy dotyczące kontroli granicznej importowanych z państw trzecich produktów ekologicznych i produktów w okresie konwersji (zwanych dalej „produktami ekologicznymi”).

Kontrola graniczna produktów ekologicznych – informacja dla importerów
Kontrole graniczne produktów ekologicznych należą do kompetencji organów Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych (IJHAR-S), które kontrolują towary w zakresie spełniania wymagań wynikających z przepisów o produktach ekologicznych. Organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej (PIS) przeprowadzają graniczną kontrolę sanitarną tych produktów w zakresie bezpieczeństwa żywności.
 
Przesyłki produktów ekologicznych są kontrolowane przy przywozie w wyznaczonych punktach kontroli granicznej (BCP). Kontrole te są rejestrowane w systemie TRACES-NT.

System TRACES-NT umożliwia właściwym organom niezależne działanie w zakresie wypełniania i podpisywania dokumentów CHED-D i świadectw COI. Świadectwo COI jest zatwierdzane (finalizowane) przez właściwy organ IJHAR-S, a dokument CHED-D przez właściwy organ PIS.
 
UWAGA!

Aby organ PIS mógł zakończyć kontrolę i sfinalizować dokument CHED-D konieczne jest odpowiednie postępowanie przez importera – pierwszego odbiorcę.
 
Pierwszy odbiorca potwierdza przesyłkę w polu 31 świadectwa COI po zakończeniu wszystkich czynności kontrolnych przez obie inspekcje IJHAR-S oraz PIS – po fizycznym odbiorze przesyłki. Wtedy dokument COI otrzymuje finalny status.

Potwierdzenie przesyłki przed zakończeniem kontroli sanitarnej blokuje możliwość sfinalizowania dokumentów CHED-D w systemie TRACES-NT i uniemożliwia zakończenie kontroli oraz późniejszą odprawę towaru. System uniemożliwia również zmianę statusu COI – także przez administratora systemu w Komisji Europejskiej.

Powyższe dotyczy produktów objętych obowiązującymi bezpośrednio rozporządzeniami lub decyzjami unijnymi, które określają szczególne warunki przywozu dla wskazanych w tych przepisach towarów. Przykładowo dotyczy to produktów wymienionych w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2019/1793 z dnia 22 października 2019 r. w sprawie tymczasowego zwiększenia kontroli urzędowych i środków nadzwyczajnych regulujących wprowadzanie do Unii niektórych towarów z niektórych państw trzecich (…) (Dz. Urz. UE L 277 z 29.10.2019, str. 89, z późn. zm.).

Kontrole te są przeprowadzane na zasadach określonych w przepisach 47–64 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/625 z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie kontroli urzędowych i innych czynności urzędowych przeprowadzanych w celu zapewnienia stosowania prawa żywnościowego i paszowego (…) (rozporządzenie w sprawie kontroli urzędowych) (Dz. Urz. L 95 z 07.04.2017, str. 1) oraz w rozporządzeniach delegowanych i wykonawczych wydanych na jego podstawie.

Dodatkowe wymagania dotyczące importu produktów ekologicznych zostały określone w następujących aktach prawnych:
  • rozporządzenie Parlamentu Europejskiego r Rady (UE) 2018/848 z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 834/2007 (Dz. Urz. UE L 150 z 14.06.2018, str. 1),
  • rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2021/2305 z dnia 21 października 2021 r. w sprawie uzupełnienia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/625 przepisami określającymi, w jakich przypadkach i na jakich warunkach produkty ekologiczne i produkty w okresie konwersji są zwolnione z kontroli urzędowych w punktach kontroli granicznej, i dotyczącymi miejsca kontroli urzędowych takich produktów oraz w sprawie zmiany rozporządzeń delegowanych Komisji (UE) 2019/2123 i (UE) 2019/2124 (Dz. Urz. UE L 461 z 27.12.2021, str. 5),
  • rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2021/2306 z dnia 21 października 2021 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/848 o przepisy dotyczące kontroli urzędowych w odniesieniu do przesyłek produktów ekologicznych i produktów w okresie konwersji przeznaczonych do przywozu do Unii oraz o przepisy dotyczące świadectwa kontroli (Dz. Urz. UE L 461 z 27.12.2021, str. 13),
  • rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2021/2307 z dnia 21 października 2021 r. ustanawiające przepisy dotyczące dokumentów i powiadomień wymaganych w przypadku produktów ekologicznych i produktów w okresie konwersji przeznaczonych do przywozu do Unii (Dz. Urz. UE L 461 z 27.12.2021, str. 30).


Tagi:
źródło: