Jakość handlowa mięsa

Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych przeprowadziła kontrolę jakości handlowej mięsa. Objęto nią łącznie 169 podmiotów, w tym 99 sklepów i 70 producentów.

Jakość handlowa mięsa
Cechy organoleptyczne

W zakresie cech organoleptycznych sprawdzono 288 partii. Nie stwierdzono nieprawidłowości.

 
Parametry fizykochemiczne

Parametry fizykochemiczne skontrolowano w 315 partiach, z czego 48 zakwestionowano (15,2%). Wykryte nieprawidłowości dotyczyły przede wszystkim przekroczenia dopuszczalnej zawartości wody wchłoniętej w mięsie drobiowym.

Oznakowanie

Oznakowanie zweryfikowano w przypadku 391 partii, z czego w 77 stwierdzono nieprawidłowości (19,7%). Dotyczyły one m.in.:
  • braku wskazania gatunku mięsa,
  • stosowania nazwy elementu handlowego mięsa drobiowego niezgodnej z przepisami,
  • braku lub podawania niezgodnie z przepisami informacji o pochodzeniu mięsa (np. wymienienie 3 różnych krajów bez wskazania co one oznaczają) oraz klasie jakości mięsa drobiowego,
  • stosowania niezrozumiałych skrótów (np. b/k).


Tagi:
źródło: