| Autor: mikolaj

„Wsparcie rynku produktów pszczelich” w sezonie 2013/2014

Agencja Rynku Rolnego zaprasza do składania projektów na działanie „Wsparcie rynku produktów pszczelich” realizowane w sezonie 2013/2014.

„Wsparcie rynku produktów pszczelich” w sezonie 2013/2014
Podmiotami uprawnionymi do składania projektów w ramach omawianego mechanizmu mogą być w zależności od realizowanego działania:
 • związki pszczelarskie,
 • stowarzyszenia pszczelarzy,
 • zrzeszenia pszczelarzy
 • spółdzielnie pszczelarskie,
 • grupy producenckie pszczelarzy,
 • jednostki badawczo-rozwojowe zajmujące się problematyką pszczelarską.

W sezonie 2013/2014 refundacji podlegać będą koszty poniesione na realizację następujących działań:

- przeprowadzenie szkoleń

- zakup sprzętu pszczelarskiego

- zakup środków warrozobójczych

- zakup lawet do przewozu uli

- zakup urządzeń laboratoryjnych

- wykonanie analiz jakości miodu

- zakup matek, pakietów, odkładów pszczelich,

- wdrażanie programów badawczych

- produkcja filmu edukacyjno – instruktażowego dotyczącego stosowania leków warrozbójczych.

Podmiot może złożyć tylko jeden projekt na każde z ww. działań na oddzielnych formularzach opracowanych przez ARR.

Do projektu należy dołączyć niezbędną dokumentację określoną w „Warunkach ubiegania się o refundację kosztów poniesionych w ramach realizacji mechanizmu „Wsparcie rynku produktów pszczelich w sezonie 2013/2014”.

Projekt należy dostarczyć osobiście lub listem poleconym do Kancelarii Ogólnej Agencji Rynku Rolnego w Warszawie, ul. Nowy Świat 6/12, w nieprzekraczalnym terminie do 31 października 2013 r.

W przypadku, gdy wniosek składany jest listownie, o terminie złożenia projektu decyduje data stempla pocztowego.

Warunkiem uczestnictwa w mechanizmie jest zarejestrowanie się podmiotu uprawnionego w Centralnym Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez ARR.

„Formularz rejestracyjny”, formularze projektów oraz Warunki ubiegania się o refundację kosztów poniesionych w ramach realizacji mechanizmu Wsparcie rynku produktów pszczelich, a także szczegółowe informacje o mechanizmie można uzyskać:

 • w Biurze Produktów Zwierzęcych Agencji Rynku Rolnego, 00-400 Warszawa, ul. Nowy Świat 6/12, tel. (22) 661-71-99, 661-73-16
 • w Oddziałach Terenowych ARR
 • na stronie internetowej arr.gov.pl

Warto przypomnieć, iż głownym celem Wspólnej Polityki Rolnej na rynku miodu jest rozwój branży pszczelarskiej osiągany poprzez poprawę warunków produkcji, jakości i zbytu produktów pszczelich.

Wspieranie rynku miodu jest przede wszystkim podyktowane:

 • potrzebą rozwoju terenów wiejskich oraz utrzymania równowagi ekologicznej,
 • znacznym zróżnicowaniem warunków produkcji miodu na terenie Wspólnoty,
 • dużym rozdrobnieniem produkcji i zbytu miodu,
 • brakiem równowagi między podażą a popytem na miód na rynku Wspólnoty,
 • rozprzestrzenianiem się w krajach członkowskich warrozy i chorób pokrewnych oraz problemami związanymi z ich zwalczaniem.
Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!