Wzór świadectwa na uboczne produkty pochodzenia zwierzęcego

Uzgodnienie nowego wzoru świadectwa na uboczne produkty pochodzenia zwierzęcego do Federacji Rosyjskiej, Białorusi i Armenii.

Wzór świadectwa na uboczne produkty pochodzenia zwierzęcego
Pismami z dnia 5 lipca 2109 r. i 13 sierpnia 2019 r. służba weterynaryjna Federacji Rosyjskiej poinformowała o konieczności stosowania nowego wzoru Świadectwa weterynaryjnego na skóry, rogi i kopyta, jelita, futra, runa, skóry baranie i smuszki w stanie surowym, wełnę, kozi puch, szczecinę, włosie końskie, pióra i puch kurzy, kaczy, gęsi i innego ptactwa eksportowane na terytorium celne Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej, wraz z załącznikiem.

Załącznik powinien być stosowany zarówno w przypadku przesyłek skór, jak również takich surowców jak: rogi, kopyta, jelita, wełna, kozi puch, szczecina, włosie końskie, pióra i puch ptaków. Załącznik może być sporządzany na niezabezpieczonym papierze, jednakże musi on zawierać numer świadectwa, do którego  jest załączany, a także zostać poświadczony podpisem i pieczątką urzędowego lekarza weterynarii oraz pieczęcią organu wystawiającego świadectwo. Ponadto załącznik musi  zostać połączony ze świadectwem w taki sposób, aby wykluczyć możliwość jego zamiany.

Wysyłki muszą odbywać się na podstawie ważnego zezwolenia importowego wydanego przez rosyjską służbę weterynaryjną. Zgodnie z pismem z dnia 19 czerwca 2019 r. wwóz do Federacji Rosyjskiej  hydrolizatów białkowych otrzymanych z produktów zwierzęcych, objętych kodem celnym 3504, może być dokonywany z towarzyszeniem w/w świadectwa zdrowia.

Pismami odpowiednio z dnia 22 lipca 2019 r. i 15 lipca 2019 r. powyższy wzór świadectwa zaakceptowały również służby weterynaryjne Białorusi i Armenii (bez konieczności stosowania załącznika).Tagi:
źródło: