Ustawa o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa podpisana przez Prezydenta

Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej Andrzej Duda podpisał 20 marca 2017 roku dwie ustawy o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa. Określają one zasady funkcjonowania Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, będącego państwową osobą prawną i instytucją wykonawczą nadzorowaną przez ministra właściwego do spraw rozwoju wsi. Krajowy Ośrodek będzie złożony z biura Krajowego Ośrodka oraz z oddziałów terenowych. Statut Krajowego Ośrodka zostanie nadany przez ministra nadzorującego, w formie rozporządzenia.

Ustawa o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa podpisana przez Prezydenta

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Krajowy Ośrodek będzie realizował zadania wynikające z polityki państwa, w szczególności w zakresie wdrażania i stosowania instrumentów wsparcia rolnictwa, aktywnej polityki rolnej oraz rozwoju obszarów wiejskich. I tak zadaniami Krajowego Ośrodka ustanowiono m.in.: tworzenie oraz poprawę struktury obszarowej gospodarstw rodzinnych, tworzenie warunków sprzyjających racjonalnemu wykorzystaniu potencjału produkcyjnego Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, restrukturyzację oraz prywatyzację mienia Skarbu Państwa użytkowanego na cele rolnicze, obrót nieruchomościami i innymi składnikami majątku Skarbu Państwa użytkowanymi na cele rolne, administrowanie zasobami majątkowymi Skarbu Państwa przeznaczonymi na cele rolne, wspieranie działań na rzecz odnawialnych źródeł energii, w szczególności w rolnictwie, obsługę funduszy promocji produktów rolno-spożywczych, gromadzenie, analizę i udostępnianie informacji dotyczących rynków produktów rolnych i żywnościowych, opracowywanie i upowszechnianie informacji związanych z realizacją mechanizmów aktywnej polityki rolnej na rynkach produktów rolnych i żywnościowych, prowadzenie działań promocyjnych i informacyjnych, mających na celu promowanie produktów rolnych, wspieranie rozwoju współpracy handlowej sektora rolno-spożywczego z zagranicą, udzielanie dopłaty do spożycia mleka i przetworów mlecznych w szkołach.

Organem Krajowego Ośrodka będzie Dyrektor Generalny, kierujący Krajowym Ośrodkiem i reprezentujący go na zewnątrz. Dyrektora Generalnego będzie powoływał Prezes Rady Ministrów na wniosek ministra właściwego do spraw rozwoju wsi, a zastępców Dyrektora Generalnego – minister właściwy do spraw rozwoju wsi.

Nabór do zatrudnienia na wolne stanowiska pracy w Krajowym Ośrodku, z wyłączeniem stanowisk Dyrektora Generalnego i jego zastępcy, kierowników komórek organizacyjnych w biurze Krajowego Ośrodka i ich zastępców, głównego księgowego i dyrektorów i zastępców dyrektorów oddziałów terenowych, będzie otwarty i konkurencyjny. Ustawa określa również tryb przeprowadzenia naboru na wolne stanowiska pracy. 

Dyrektor Generalny i dyrektorzy oddziałów terenowych Krajowego Ośrodka będą organami postępowania administracyjnego i będą wydawali decyzje administracyjne w zakresie określonym w odrębnych przepisach. Organem wyższego stopnia ustanowiono Dyrektora Generalnego - w stosunku do dyrektorów oddziałów terenowych, oraz ministra właściwego do spraw rozwoju wsi - w stosunku do Dyrektora Generalnego.

Czytaj dalej na następnej stronie...
Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!