| Autor: redakcja1

W ministerstwie o ubezpieczeniach rolnych

Podsekretarz stanu Rafał Romanowski spotkał się z przedstawicielami Polskiej Izby Ubezpieczeń, którzy reprezentowali zakłady ubezpieczeń uczestniczące w ubezpieczaniu upraw rolnych i zwierząt gospodarskich od ryzyka powstania szkód spowodowanych przez niekorzystne zjawisk atmosferyczne.

W ministerstwie o ubezpieczeniach rolnych
Omówiony został stan przygotowań do sprzedaży w roku bieżącym polis ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich od poszczególnych ryzyk, w tym ryzyka szkód spowodowanych przez suszę w nowych warunkach prawnych, tj. zastosowania franszyzy redukcyjnej.
 
Polska Izba Ubezpieczeń zobowiązała się do przygotowania pakietu informacyjnego, który umożliwiałby zwiększenie świadomości ubezpieczeniowej wśród producentów rolnych, uczniów szkół rolniczych i pracowników obsługi rolnictwa.
 
Powołany w lutym 2017 r. przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Zespół do spraw ubezpieczeń w rolnictwie będzie prowadził dalsze prace nad upowszechnieniem systemu ubezpieczeń z wykorzystaniem zaplanowanych w budżecie na 2019 rok wydatków na dopłaty do stawek ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich w celu przejęcia przez zakłady ubezpieczeń odpowiedzialności w przypadku powstania szkód na skutek niekorzystnych zjawisk atmosferycznych.
 


Tagi:
źródło: