| Autor: redakcja1

Samodzielnie usunięcie tamy bobrowej jest możliwe

Bóbr europejski (Castor fiber) rozprzestrzenił się na terenie całego kraju, w tym też na terenie całego województwa wielkopolskiego, czyniąc w niektórych regionach duże szkody.

Samodzielnie usunięcie tamy bobrowej jest możliwe
Obecnie w Polsce żyje ponad 100 tys. sztuk bobrów, a Wielkopolsce liczebność tego gatunku szacuje się już na ponad 4 tys. sztuk (GUS 2015). Populacja tego gatunku jest bardzo liczna i do tego ciągle ulega zwiększeniu. Zagęszczenie oraz tak duża liczebność tego gatunku powoduje iż szkody wyrządzane przez bobry w rolnictwie i gospodarce leśnej są dotkliwe i zagrażające naturalnej równowadze środowiska naturalnego. Jak podają źródła naukowe dorosła para bobrów rocznie może wyciąć nawet 400 sztuk drzew rocznie. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 6 października 2016 roku w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt, w myśl, którego gatunek ten jest zaliczany do dziko występujących zwierząt objętych częściową ochroną, wobec tego obowiązują zakazy zapisane w ww. rozporządzeniu. Rozporządzenie to umieszcza go także na liście gatunków objętych częściową ochroną dopuszczonych do pozyskania (§4 rozporządzenia) przez odstrzał z broni myśliwskiej lub chwytania w pułapki żywołowne w okresie od 1 października do 15 marca. Pozyskiwanie wymaga zezwolenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska lub Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska o czym mowa w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (art. 56 ust. 2 pkt 6) z zastrzeżeniem warunków zawartych w art. 56 ust. 5 wspomnianej ustawy.
 
Rolnik może także na podstawie art. 56 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627, z późn. zm.) w związku z art. 51 ust. 1 lub 1a, wnioskować o wydanie zezwolenia na wykonanie czynności podlegających zakazom w stosunku do dziko występujących lub innych niż dziko występujących zwierząt objętych ochroną w tym niszczenia tam bobrowych. Wniosek taki można złożyć w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 82 zł. Rolnik, nawet gdy posiada zezwolenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska na niszczenie tam bobrowych oraz żeremi musi pamiętać, że te czynności może przeprowadzić zgodnie z terminami określonymi w ustawie o ochronie przyrody tj. od 1 marca do 15 kwietnia albo od 1 sierpnia do końca października.

Czytaj dalej na następnej stronie...


Tagi:
źródło: