| Autor: redakcja1

W sprawie odszkodowań za szkody wyrządzone przez muflony

W odpowiedzi na petycję Wielkopolskiej Izby Rolniczej w sprawie podjęcia działań legislacyjnych prowadzących do wypłaty odszkodowań za szkody wyrządzone przez muflony Ministerstwo poinformowało, że została ona rozpatrzona negatywnie.

W sprawie odszkodowań za szkody wyrządzone przez muflony
W uzasadnieniu wskazano, iż populacja muflona w skali kraju wynosi 2954 osobników (stan na marzec 2021), ale jej rozkład jest nierównomierny. Liczebność w skali kraju na przestrzeni ostatnich lat utrzymuje się jednak na podobnym poziomie.

W związku ze stosunkowo niską liczebnością tego gatunku, szkody wyrządzane przez muflona nie są tak znaczące i powszechne, jak szkody wyrządzone przez inne gatunki zwierząt łownych. Ministerstwo zauważa jednak, że lokalnie szkody mogą być bardzo dotkliwe dla rolników. Kwestia ta nie była jednak przedmiotem dużej liczby indywidualnych skarg, wniosków oraz petycji kierowanych do Ministerstwa.

W związku z powyższym Minister Klimatu i Środowiska nie widzi potrzeby zmiany przepisów.

W piśmie resort odniósł się do liczebności populacji muflona w Wielkopolsce, gdzie od kilku lat obserwowany jest trend wzrostowy tej populacji – w 2017 było 367 osobników, a w 2021 roku już 715. Uznano, że może to być spowodowane wcześniejszymi niekontrolowanymi zasiedleniami tym gatunkiem w obwodach łowieckich. Jednocześnie zwrócono uwagę, iż w porównaniu do liczebności innych gatunków łownych muflony nie są aż tak problematyczne.

Resort Środowiska wskazał, iż w celu w celu ochrony upraw i zapobiegania szkodom łowieckim wyrządzonym przez muflony w uprawach i płodach rolnych możliwe jest uzyskanie zgody właściwego terytorialnie marszałka na płoszenie.

Zdaniem Ministerstwa Środowiska i Klimatu liczebność populacji powinna być kontrolowana przez zarządców i dzierżawców obwodów łowieckich, a w przypadku nadmiernych szkód istnieje możliwość ograniczania liczebności muflonów w ramach ustalania rocznych planów łowieckich. Właściwie terytorialnie izba może wnioskować o podniesienie limitów odstrzałów tego gatunku w rocznych planach łowieckich. Poza tym ograniczenie szkód może następować również w czasie trwania okresu polowań na muflony i wykonywania polowań.

Ponadto w 2021 roku weszła w życie ustawa o gatunkach obcych, która nakłada na zarządcę lub dzierżawcę obwodu łowieckiego obowiązek zgłaszania ministrowi właściwemu do spraw środowiska wprowadzenie do środowiska gatunku poza jego naturalnym zasięgiem w celu zasiedleń tj. bażanta, daniela lub muflona. W przypadku daniela i muflona niezbędna jest również zgoda miejscowego nadleśniczego PGL LP. Pozwala to zdaniem Ministerstwa na kontrolę liczebności muflona. Realizując zdania wynikające z ustawy o gatunkach obcych, Ministerstwo będzie zwracało szczególną uwagę na wnioski dzierżawców i zarządców obwodów łowieckich dotyczące wprowadzenia do środowiska muflonów.


Tagi:
źródło: