Dotacje na zmianę profilu gospodarstwa w związku z ASF

W Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi został przygotowywany projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej na operacje typu „Restrukturyzacja małych gospodarstw” w ramach poddziałania „Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz rozwoju małych gospodarstw” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Dotacje na zmianę profilu gospodarstwa w związku z ASF
Celem zmiany rozporządzenia jest wyodrębnienie możliwości przyznawania pomocy na restrukturyzację małych gospodarstw polegającą na zaprzestaniu prowadzenia chowu lub hodowli świń na obszarach wyznaczonych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń (ASF) i rozwoju produkcji rolnej innego rodzaju. Pomoc w postaci premii może być przyznana posiadaczom gospodarstw o wielkości ekonomicznej mniejszej niż 10 tys. euro. Przy ustalaniu wielkości ekonomicznej gospodarstwa, do którego kierowana jest ww. pomoc, nie uwzględnia się świń. Planowane przez rolnika zmiany w gospodarstwie mają doprowadzić do wzrostu wielkości ekonomicznej gospodarstwa do co najmniej 10 tys. euro, przy czy wzrost ten musi wynieść co najmniej 20% wyjściowej wartości wielkości ekonomicznej gospodarstwa.
 
Zgodnie z projektem rozporządzenia, do operacji związanych z zaprzestaniem prowadzenia chowu lub hodowli świń na obszarach wyznaczonych w związku z wystąpieniem ASF będą miały zastosowanie:
 
a) odrębne nabory wniosków o przyznanie pomocy;
b) odrębne kryteria wyboru operacji;
c) ustalanie kolejności przysługiwania pomocy w województwie mazowieckim i łącznie w pozostałych województwach.
 
W projekcie rozporządzenia proponuje się wprowadzenie zobowiązania dla beneficjenta realizującego operację związaną z zaprzestaniem prowadzenia chowu lub hodowli świń na obszarach wyznaczonych w związku z wystąpieniem  ASF do niepodejmowania chowu i hodowli świń co najmniej do dnia upływu 5 lat od dnia wypłaty pierwszej raty premii, a także określa się  sankcję w przypadku niedotrzymania tego zobowiązania.
 
Projekt rozporządzenia jest obecnie w trakcie konsultacji publicznych. Wejście w życie rozporządzenia umożliwi przeprowadzenie naboru wniosków o przyznanie pomocy skierowanego do rolników posiadających świnie na obszarach wyznaczonych w związku z wystąpieniem ASF i planujących rezygnację z prowadzenia chowu lub hodowli świń oraz rozwój produkcji rolnej innego rodzaju.


Tagi:
źródło: