Zmiany w monitoringu suszy

Monitoring suszy jest zadaniem Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Po ubiegłorocznych doświadczeniach prowadzenia monitoringu suszy dla poszczególnych gatunków roślin uprawnych i gleb, w wyniku przeprowadzonych szczegółowych analiz oraz w oparciu o nowe dostępne dane o plonach z ostatnich lat umożliwiających uzyskanie większej dokładności szacowania zagrożenia suszą dla poszczególnych upraw, ustalone zostały nowe progowe wartości klimatycznego bilansu wodnego, które będą obowiązywały przy określaniu obszaru suszy w 2016 roku.

Zmiany w monitoringu suszy

Monitoring suszy

Działania Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowego Instytutu Badawczego ukierunkowane są na systematyczne zwiększanie liczby stacji meteorologicznych, które są podstawą do określenia zasięgu suszy i starania Instytutu prowadzone są w tym kierunku od wielu lat. Obecnie system posiada dane meteorologiczne z 447 stacji, a zatem baza danych meteorologicznych, na których jest on oparty, została powiększona w bieżącym roku o 93 stacje.
 
Susza rolnicza występuje, gdy obliczone wartości Klimatycznego Bilansu Wodnego (KBW) dla gminy są niższe od wartości krytycznych KBW. Przekroczenie wartości krytycznych KBW oznacza 20% obniżenie plonów w skali gminy w stosunku do plonów uzyskanych przy średnich wieloletnich warunkach pogodowych.
 
Wdrożony w 2007 r. system monitoringu suszy rolniczej umożliwia ocenę zagrożenia suszą rolniczą głównych upraw rolnych w oparciu o bieżące dane meteorologiczne oraz dane glebowe generowane na podstawie numerycznej mapy glebowo-rolniczej.
 
W roku bieżącym monitoring suszy prowadzi IUNG od dnia 1 kwietnia. Pierwszy raport z monitoringu suszy zostanie ogłoszony w pierwszych dniach czerwca. Kolejne raporty będą ogłaszane cyklicznie co 10 dni.
 
Wskazanie w raportach obszarów zagrożonych wystąpieniem suszy będzie podstawą dla komisji powołanych przez wojewodę do szacowania szkód w poszczególnych gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej.
 
W udostępnionych na stronie internetowej  Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi Wytycznych dla Komisji powołanych przez Wojewodę dotyczących ogólnych zasad szacowania szkód w    gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsuniecie się ziemi lub lawinę doprecyzowano na początku bieżącego roku zasady  szacowania strat w łąkach i pastwiskach oraz  wprowadzono obowiązek zapewnienia zgodności  informacji  o powierzchni upraw rolnych w dniu wystąpienia szkód w danym gospodarstwie rolnym z danymi zawartymi we wniosku złożonym do biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o płatności w ramach wsparcia bezpośredniego.


Tagi:
źródło: