Polskie tematy w Brukseli

Podczas dwudniowego (17-18 lipca br.) posiedzenia Rady Ministrów UE Polska zgłosiła kilka tematów.

Polskie tematy w Brukseli
Obrót nieruchomościami rolnymi w UE – przeciwdziałanie spekulacji i zapewnienie rolnikom dostępu do ziemi.
 
Polska podkreśliła w wystąpieniu, że ziemia rolna jest dobrem narodowym oraz szczególnym czynnikiem produkcji. Stanowi podstawę prowadzenia działalności rolniczej. Dzięki niej możliwa jest realizacja nadrzędnych celów interesu publicznego, jakimi są w szczególności: zapewnienie bezpieczeństwa żywnościowego obywateli UE, ochrona gospodarstw rodzinnych, zachowanie społeczności rolniczych i rozwój obszarów wiejskich jako całości. Ziemia rolna musi być zatem traktowana jako kluczowy i wymagający szczególnej ochrony czynnik produkcji w rolnictwie.
 
Realizacja tych funkcji jest obecnie zagrożona ze względu na zachodzące procesy spekulacji i nadmiernej koncentracji ziemi rolnej w rękach podmiotów, które nie prowadzą na niej działalności rolnej i nie zamierzają takiej działalności prowadzić. Tego typu inwestycje w ziemię rolną prowadzą jedynie do wzrostu cen gruntów rolnych i utrudniają dostęp do ziemi producentom rolnym.
 
Państwa doświadczające skutków tych zjawisk uznały za konieczne przyjęcie stosownych przepisów w celu poprawy funkcjonowania obrotu ziemią.
 
Wniosek Polski został poparty w formie wspólnego dokumentu (nr 11238/17 z dnia 12 lipca 2017r.) przez Węgry, Słowację, Litwę, Bułgarię i Rumunię. Podczas dyskusji nad tym wnioskiem głos zabrały kolejne państwa (Niemcy, Słowenia, Łotwa, Chorwacja, Grecja) popierając nasz wniosek i wskazując na potrzebę by to ministrowie rolnictwa zajęli się sprawą ochrony ziemi przed spekulacją w jej obrocie.
 
Komisja Europejska potwierdziła, że ziemia jest szczególnym zasobem niezbędnym do produkcji rolniczej, jednak środek ten nie może być wyłączony ze swobodnego przepływu na wewnętrznym rynku UE. Komisarz Hogan zapowiedział przygotowanie Wytycznych KE w oparciu o istniejące orzecznictwo TSUE.
 
Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem TSUE - ta podstawowa swoboda nie jest jednak bezwzględna i podlega ograniczeniom pod warunkiem, że środki ograniczające tę swobodę służą realizacji interesu ogólnego, są proporcjonalne i nie mają charakteru dyskryminacyjnego.

Czytaj dalej na następnej stronie...Tagi:
źródło: