Susza w Polsce jest zjawiskiem permanentnym

Monitoring suszy rolniczej byłem tematem zwołanego w ministerstwie rolnictwa i rozwoju wsi posiedzenia Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Spotkaniu przewodniczył minister Krzysztof Jurgiel.

Susza w Polsce jest zjawiskiem permanentnym
W dniu 7 czerwca br., na podstawie ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich ogłoszone zostały nowe wskaźniki klimatycznego bilansu wodnego dla poszczególnych gatunków roślin uprawnych i gleb, z podziałem na województwa. Wysokość wskaźników określono  na podstawie danych przekazanych przez Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy (IUNG–PIB). Minister podkreślił, że na zlecenie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi Instytut ten prowadzi System Monitoringu Suszy Rolniczej w Polsce.

System ma za zadanie wskazać obszary, na których wystąpiły straty spowodowane suszą w uprawach: zbóż, kukurydzy, rzepaku, rzepiku, chmielu, tytoniu, warzyw gruntowych, drzew i krzewów owocowych, truskawek, ziemniaków, buraków cukrowych lub roślin strączkowych. Za szkody uważa się obniżenie wielkości plonów o 20% z powodu suszy na obszarze gminy w danym roku, w stosunku do plonów uzyskanych w średnich wieloletnich warunkach pogodowych.

Aktualną sytuację zagrożenia suszą w rolnictwie przedstawił prof. dr hab. Andrzej Doroszewski z IUNG-PIB, który powiedział, że ostatnim rokiem, w którym nie zanotowano w Polsce suszy był rok 1980, dlatego można uważać, że susza jest w naszym kraju zjawiskiem permanentnym.

Obecnie susza rolnicza w Polsce notowana jest wśród trzech upraw:
  • zbóż jarych
  • krzewów owocowych
  • truskawek

Największa susza występuje w uprawach zbóż jarych, odnotowano ją w 76. gminach na terenie sześciu województw: kujawsko-pomorskiego, wielkopolskiego, pomorskiego, mazowieckiego, lubuskiego i zachodniopomorskiego. Zdecydowanie gorsza jest sytuacja na glebach lekkich niż na ciężkich. W 56. gminach tych samych województw odnotowano  również suszę rolniczą w uprawach krzewów owocowych. W 15. gminach trzech województw: kujawsko-pomorskiego, mazowieckiego i lubuskiego susza występuje także w uprawach truskawek.

W związku z tą sytuacją minister rolnictwa powołał Grupę Zadaniową ds. monitoringu suszy rolniczej pod przewodnictwem podsekretarza stanu Rafała Romanowskiego. Głównym jej zadaniem będzie analiza skutków społeczno-ekonomicznych związanych z występowaniem suszy rolniczej na terytorium Polski oraz przygotowywanie propozycji rozwiązań mających na celu łagodzenie skutków występowania suszy dla producentów rolnych, w tym mechanizmów pomocowych.

Podczas posiedzenia Zespołu Zarządzania Kryzysowego został także zaprezentowany nowy wzór Protokółu z oszacowania zakresu i wysokości szkód w gospodarstwie rolnym i dziale specjalnym produkcji rolnej spowodowanych wystąpieniem niekorzystnego zjawiska atmosferycznego. Wzór protokółu powinien być wykorzystywany przez komisje szacujące straty. W nowym wzorze protokołu uproszczono w szczególności metodę określania średniorocznej produkcji z trzech poprzednich lat, a także strat powodowanych przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne.

 


Tagi:
źródło: