V posiedzenie Grupy Tematycznej LEADER

Dwudniowe posiedzenie GTL (25-26 stycznia 2017 r.) było okazją do rozmowy o trudnościach w realizacji lokalnych strategii rozwoju oraz narzędziach i sposobach niwelowania problemów.

V posiedzenie Grupy Tematycznej LEADER
Spotkanie było okazją do prezentacji wyników ewaluacji ex-post osi LEADER w ramach PROW 2007-13 oraz rozpoczęcia dyskusji o przyszłości podejścia LEADER w Europie po 2020 r.
 
Przewodniczący GTL Witold Magryś, otwierając posiedzenie, powitał nowych członków. Następnie odniósł się do tego, co stanowi jego zdaniem wciąż największy problem, czyli komunikacji członków grupy z reprezentowanymi przez nich LGD. Zaapelował do uczestników posiedzenia, by informacje z GTL przekazywane były do wszystkich lokalnych grup działania, aby uczestnicy GTL pełnili rolę „przekaźników” wszelkich ważnych informacji dotyczących LEADER’a.
 
Wiceminister Ryszard Zarudzki w swojej wypowiedzi podkreślił, że lokalne grupy działania to jeden z kluczowych partnerów ministerstwa, a najważniejszym zadaniem na rok 2017 jest stworzenie dobrej formuły komunikowania się i rozwiązywania problemów. Przedstawił narzędzia infrastruktury współpracy, które mają pomóc w rozwiązywaniu bieżących trudności i omawianiu kwestii strategicznych dla podejścia LEADER. Wskazał na planowane i już zrealizowane działania MRiRW w tym obszarze, m.in.:
  • ścisłą współpracę z Grupą Roboczą przy Konwencie Marszałków;
  • udział w pracach Grupy Roboczej LEADER w celu przeglądu przepisów prawa, procedur i interpretacji, wypracowanie w ramach Grupy przyjaznych w odbiorze opracowań najistotniejszych kwestii;
  • wystąpienie do BPT z prośbą o wskazanie obowiązkowych szkoleń i spotkań dla LGD  w ramach planów operacyjnych Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich;
  • spotkanie z ministerstwem rozwoju nt. RLKS, którego celem było wypracowanie rozwiązań, które przyczynią się do ujednolicenia zasad wdrażania RLKS w różnych funduszach;
  • opracowanie projektu  Wytycznych Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w zakresie weryfikacji poprawności realizacji zobowiązań LGD określonych w umowie ramowej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020, umożliwiających kontrolę systemową w LGD.
Zaufanie, szacunek, dialog, przestrzeganie prawa, odpowiedzialność za decyzje, bieżąca wymiana informacji, to zasady współpracy Ministerstwa, ARiMR, samorządów województw − zadeklarował Ryszard Zarudzki. Dodał też, że ministerstwo jest gotowe do spotkań i rozmów o wszelkich trudnościach.

Być może wszyscy oczekiwaliśmy sprawniejszego startu – zakończył wiceminister Zarudzki. – Jednak wiemy co poprawić, a energii do działania nam nie brak. Prosimy też wszystkich partnerów o zaangażowanie, bo przed nami rozmowy o przyszłości LEADERA po 2020 roku − dodał wiceminister.


Tagi:
źródło: