WPR po 2020 r. – ważna dyskusja ministrów rolnictwa UE

Przyszłość rolnictwa i produkcji żywności była głównym tematem wczorajszych obrad Rady Ministrów Rolnictwa UE (AGRIFISH). Ministrowie dyskutowali nad treścią komunikatu Komisji Europejskiej, dotyczącym Wspólnej Polityki Rolnej po 2010 r.

WPR po 2020 r. – ważna dyskusja ministrów rolnictwa UE
Z ramienia polskiego rządu w posiedzeniu AGRIFISH uczestniczył minister Krzysztof  Jurgiel, który zgłosił do dyskusji temat dotyczący wkładu polityki spójności i innych polityk UE po 2020 r. w rozwój obszarów wiejskich.
 
Trzy kierunki obrad
 
Prezydencja bułgarska ukierunkowała obrady wokół  3 zasadniczych kwestii: przyszłość płatności bezpośrednich, nowa „architektura zielona” oraz  działania wspierające  rozwój  obszarów wiejskich.
 
Polskie priorytety
 
Minister Jurgiel w swoim wystąpieniu podkreślił, że problemy występujące na obszarach wiejskich  oraz bariery rozwojowe należy  likwidować w sposób solidarny, również w wymiarze finansowym, przede wszystkim w zakresie rozwoju przedsiębiorczości, tworzenia nowych miejsc pracy, poprawiania standardów życia na obszarach wiejskich.
 
Wyrównanie wciąż istniejących różnic rozwojowych pomiędzy państwami członkowskimi, jak i też miastami a obszarami wiejskimi, wymaga znaczącego i komplementarnego zaangażowania wielu polityk UE w tym polityki spójności. Z tego względu Polska pozytywnie ocenia zaproponowany w Komunikacie KE mechanizm weryfikowania wpływu różnych polityk na sytuacje obszarów wiejskich (tzw. rural proofing).
 
Komisarz ds. rolnictwa i rozwoju wsi Phil Hogan bardzo pozytywnie odniósł się do polskiego wniosku. Również kilku ministrów poparło prezentowane przez Polskę podejście do wsparcia rozwoju obszarów wiejskich z polityki spójności.
 
W zakresie płatności bezpośrednich dla Polski ważne jest pełne wyrównanie dopłat w UE (tzw. konwergencja zewnętrzna). Płatności bezpośrednie nadal są oparte o historyczne poziomy produkcji, chociaż obecnie wszyscy rolnicy w UE muszą wypełniać te same wymogi i cele, które są silnie powiązane z zarządzaniem użytkami rolnymi. Polska kierunkowo popiera propozycję mechanizmów służących lepszemu ukierunkowaniu wsparcia na małe i średnie gospodarstwa.
 
Minister Jurgiel argumentował również potrzebę  utrzymania płatności związanych z produkcją w sektorach o szczególnym znaczeniu społecznym, gospodarczym czy środowiskowym, by zachować różnorodność unijnego rolnictwa. Ta forma płatności powinna wspierać przede wszystkim sektory wymagające dużego zaangażowania siły roboczej, korzystne dla środowiska (np. uprawy wysokobiałkowe itp.) i poddane największej presji konkurencyjnej wynikającej z umów liberalizujących handel UE.

Czytaj dalej na następnej stronie...


Tagi:
źródło: