Z dyrektorami jednostek doradztwa rolniczego o PROW

Pod przewodnictwem podsekretarza stanu w MRiRW - Zofii Szalczyk odbyło się w siedzibie resortu spotkanie z kadrą zarządzającą jednostek doradztwa rolniczego oraz przedstawicielami Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Z dyrektorami jednostek doradztwa rolniczego o PROW

W pierwszej części spotkania omówiono zasady rozliczania pracy ekspertów, pracujących w zespołach bezpłatnego doradztwa w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013, utworzonych na podstawie porozumienia oddziałów regionalnych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z Ośrodkami Doradztwa Rolniczego i Centrum Doradztwa Rolniczego.

Następnie omówiono najważniejsze zadania, zgłoszone przez poszczególne departamenty MRiRW, jakie powinny uwzględnić jednostki doradztwa rolniczego w opracowywanych aktualnie rocznych planach działalności na rok 2015. Zgodnie z art.12 ust.1 pkt.1 ustawy o jednostkach doradztwa rolniczego, dyrektor jednostki jest zobowiązany w terminie do 30 listopada roku poprzedzającego rok, na który program jest sporządzony, przedłożyć organowi, któremu podlega, program do zatwierdzenia.

Uzgodniono, że najważniejszym priorytetem aktywności jednostek doradztwa rolniczego na rok 2015 będzie informowanie i promowanie wśród rolników Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 -2020 oraz nowych zasad przyznawania płatności bezpośrednich.Tagi:
źródło: