| Autor: redakcja1

Ochrona przyrody i różnorodności biologicznej

Różnorodność biologiczna Polski, zarówno pod kątem liczby gatunków, ekosystemów jak i urozmaiconego krajobrazu, pozytywnie wyróżnia ją wśród innych krajów europejskich.

Ochrona przyrody i różnorodności biologicznej
Bogactwo przyrodnicze jest wynikiem ekstensywnego użytkowania obszarów rolniczych i działania czynników naturalnych takich jak: położenie Polski między morzem a górami, urozmaicona rzeźba, bogata sieć hydrologiczna oraz przejściowy typ klimatu, który powoduje, że na obszarze kraju znajdują się granice zasięgów wielu gatunków roślin i zwierząt. Zachowanie różnorodności biologicznej gwarantuje prawidłowe funkcjonowanie ekosystemów i utrzymanie równowagi pomiędzy wszystkimi elementami przyrody. Dążąc do zachowania bogatego dziedzictwa naturalnego Polska od wielu lat rozwija różnorodne formy ochrony prawnej obszarów i obiektów, a także poszczególnych gatunków roślin, zwierząt i grzybów oraz ich siedlisk.

Ochrona przyrody polega na zachowaniu, zrównoważonym użytkowaniu oraz odnawianiu zasobów, tworów i składników przyrody:
  • dziko występujących roślin, zwierząt i grzybów;
  • roślin, zwierząt i grzybów objętych ochroną gatunkową;
  • zwierząt prowadzących wędrowny tryb życia;
  • siedlisk przyrodniczych;
  • siedlisk zagrożonych wyginięciem, rzadkich i chronionych gatunków roślin, zwierząt i grzybów;
  • tworów przyrody żywej i nieożywionej oraz kopalnych szczątków roślin i zwierząt;
  • krajobrazu;
  • zieleni w miastach i wsiach;
  • zadrzewień.
Różnorodność biologiczna to zróżnicowanie żywych organizmów wszystkich środowisk występujących na Ziemi. Obejmuje różnorodność wewnątrzgatunkową, tj. genetyczną, między gatunkami oraz różnorodność ekosystemów.


Tagi:
źródło: