| Autor: redakcja6

Będzie można składać wnioski o udzielenie pomocy w formie refundacji kosztów zakupu owiec lub jagniąt

Od dnia 10 lipca 2017 r. do dnia 31 lipca 2017 r. będą przyjmowane wnioski o udzielenie pomocy w formie refundacji kosztów zakupu jagniąt lub owiec.

Będzie można składać wnioski o udzielenie pomocy w formie refundacji kosztów zakupu owiec lub jagniąt
Wnioski należy składać do oddziału terenowego Agencji właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta mleka/świń/owiec.
 
Za dzień złożenia wniosku o udzielenie pomocy uważa się dzień jego wpływu do właściwego OT ARR.
 
Przedmiotowa pomoc skierowana jest do producentów mleka, świń lub owiec, którzy mogą ubiegać się o refundację części kosztów zakupu jagniąt, mających w dniu zakupu poniżej 12 miesięcy, ważących co najmniej 14 kg i nie więcej niż 40 kg lub owiec mających nie mniej niż 12 miesięcy. Pomoc przysługiwałaby producentowi, który posiadał w dniu 31 grudnia 2016 r., w siedzibie stada, której nadano numer na podstawie ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt, krowy typu użytkowego mleczny lub kombinowany mające powyżej 24 miesięcy, świnie lub owce, według danych zawartych w rejestrze zwierząt gospodarskich. Pomoc będzie przysługiwała do jagniąt lub owiec zakupionych w okresie od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 lipca 2017 r., zgłoszonych do rejestru zwierząt gospodarskich. Producent ubiegający się o pomoc będzie zobowiązany do utrzymywania jagniąt i owiec, do których otrzyma pomoc, nie krócej niż do dnia 31 lipca 2020 r.


Tagi:
źródło: