| Autor: mikolaj

Sektor biopaliw ma istotne znaczenie w procesie redukcji emisyjności paliw transportowych

W związku z zaplanowanym na najbliższe posiedzenie Rady Unii Europejskiej w dniach 23-24 października 2014 r. podjęciem ostatecznych decyzji w sprawie nowych ram polityki klimatycznej i energetycznej Wspólnoty na lata 2020-2030, Koalicja Na Rzecz Biopaliw ponownie podkreśla niezwykle ważne miejsce sektora biopaliw w procesie redukcji emisyjności paliw transportowych i ich uciążliwości dla środowiska naturalnego przyczyniając się w sposób bezpośredni do zwiększenia bezpieczeństwa dostaw energii i niezależności zjednoczonej Europy od importu produktów ropopochodnych.

Sektor biopaliw ma istotne znaczenie w procesie redukcji emisyjności paliw transportowych

Nowe ramy polityki klimatycznej i energetycznej Wspólnoty na lata 2020-2030

- Paliwa kopalne wywierają negatywny wpływ na unijny bilans handlowy, dlatego dyskutowane obecnie ramy prawne UE w zakresie klimatu i energii do 2030 roku wprost powinny zostać ukierunkowane na ograniczenie ich importu, w którym kluczową rolę odgrywa ropa naftowa – powiedział Zygmunt Gzyra, Prezes Zarządu Krajowej Izby Biopaliw.

Przypomnijmy, iż zgodnie z przyjętą w 2009 roku Dyrektywą w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych państwa członkowskie Unii Europejskiej zobowiązały się do realizacji ambitnych celów środowiskowych i klimatycznych, których praktycznym odzwierciedleniem ma być m.in. osiągnięcie w perspektywie 2020 roku 10% udziału energii odnawialnej w transporcie. Polska jest na dobrej drodze do realizacji tego celu, do czego wprost przyczyniają się wiążące regulacje prawne, zarówno na poziomie unijnym jak i krajowym, oraz szybki rozwój w ostatnich latach całego łańcucha wytwórczego biopaliw stanowiący bezpośrednią odpowiedź rolników i przedsiębiorców na to wyzwanie. Niemniej jednak, zależność naszego kraju od importu ropy naftowej jest nadal bardzo wysoka, podobnie jak całej Wspólnoty, co skłaniać powinno do dalszej dywersyfikacji i rozwoju branży paliw odnawialnych, których produkcja odbywa się na miejscu. Co równie istotne, ze względu na wzrost mobilności społeczeństw krajów członkowskich rośnie generalne zużycie paliw transportowych, co ma bezpośrednie przełożenie na wzrost emisji gazów cieplarnianych z tego sektora. Biopaliwa i inne paliwa odnawialne mogą w tym kontekście odegrać niezwykle ważną rolę, ponieważ już obecnie niektóre ich rodzaje przyczyniają się do redukcji emisji na poziomie do 90% w porównaniu z paliwami kopalnymi. Dlatego tak ważna jest kontynuacja podjętych wysiłków związanych ze zwiększającym się ich udziałem w koszyku paliw transportowych UE.


- Wykorzystanie biopaliw w Europie rośnie, niemniej jednak z perspektywy całej Wspólnoty odpowiadają one jedynie za ok. 5% energii wykorzystywanej w transporcie. Wiążący cel na 2020 rok ma przyczynić się do podwojenia tej wartości, co jednoznacznie wskazuje na słuszność ustanawiania obligatoryjnych ram prawnych w tym zakresie – stwierdził Lech Kempczyński, Dyrektor Generalny Polskiego Stowarzyszenia Producentów Oleju.

- Podkreślić również należy, że produkcja biopaliw w Europie istotnie przyczynia się zmniejszenia naszej zależności od importu pasz wysokobiałkowych, w których dominującą rolę odgrywa śruta soi genetycznie modyfikowanej. Tendencja polegająca na zwiększaniu się udziału wysokobiałkowych komponentów paszowych produkowanych w kraju nie byłaby możliwa, gdyby nie sektor biopaliw i wzrost produkcji i przerobu na ten cel zbóż i nasion rzepaku – dodał Juliusz Młodecki, Wiceprezes Krajowego Zrzeszenia Producentów Rzepaku i Roślin Białkowych.

Czytaj dalej na następnej stronie...Tagi:
źródło: