Obrót i wytwarzanie materiału szkółkarskiego

Od 1 stycznia zmieniony został zakres informacji jakie zawiera zgłoszenie do ewidencji dostawców materiału szkółkarskiego, tj. materiału przeznaczonego do rozmnażania i produkcji roślin sadowniczych (z wyłączeniem winorośli).

Obrót i wytwarzanie materiału szkółkarskiego
Planujący prowadzenie obrotu materiałem szkółkarskim są zobowiązani do zgłoszenia zamiaru prowadzenia obrotu 7 dni przed planowanym dniem rozpoczęcia działania. W oparciu o zgłoszenie wojewódzki inspektor ochrony roślin i nasiennictwa wpisuje podmiot do ewidencji dostawców.
 
Zgłoszenia powinno zawierać:
 • imię i nazwisko oraz adres i miejsce zamieszkania,
 • numer identyfikacji podatkowej (NIP),
 • wskazanie rodzaju działalności, której ma dotyczyć wpis do ewidencji dostawców, z podaniem grup roślin uprawnych,
 • imię i nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów z wojewódzkim inspektorem,
 • datę i podpis dostawcy albo osoby upoważnionej do reprezentowania dostawcy
 • od 1 stycznia 2017 r. wskazanie głównych rodzajów lub gatunków uprawnych objętych działalnością.
Dostawcy wpisani do ewidencji przed 1 stycznia 2017 r., którzy planują kontynuowanie obrotu materiałem szkółkarskim powinni dokonać aktualizacji swojego wpisu do ewidencji w terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie zmiany, tj. do 31 grudnia 2017 r.
 
Ponadto od 2017 r. producent materiału szkółkarskiego kategorii elitarny i kategorii kwalifikowany może samodzielnie pobierać próby roślin i podłoża na obecność organizmów szkodliwych, określonych w przepisach wykonawczych do ustawy o nasiennictwie. Dotychczas zadanie to było zastrzeżone do wykonania przez wojewódzkiego inspektora ochrony roślin i nasiennictwa.

Odmiennie, przypisana dotychczas wyłącznie dostawcy materiału szkółkarskiego:
 • ocena cech zewnętrznych będzie wykonywana przez wojewódzkiego inspektora albo dostawcę
 • ocena tożsamości i czystości odmianowej - przez Dyrektora COBORU albo dostawcę.
Podmioty zainteresowane samodzielnym:
 • pobieraniem prób,
 • wykonywaniem oceny cech zewnętrznych,
 • oceny tożsamości i czystości odmianowej
mogą skorzystać z przysługującego im prawa po uprzednim złożeniu wojewódzkiemu inspektorowi oświadczenie o tym, że będą wykonywać te czynności samodzielnie.
 
Od 2017 r. zmianie ulegają także  zasady dokumentowania obrotu materiałem szkółkarskim (elitarnym, kwalifikowanym i CAC) oraz wymagania w zakresie wytwarzania tego materiału. Szczegóły zmian w tym zakresie będą dostępne po opublikowaniu rozporządzeń wykonawczych, które są aktualnie przygotowywane.


Tagi:
źródło: