PIORiN: Szkolenia chemizacyjne

Okres jesienno-zimowy jest czasem ograniczonych prac polowych, w którym to PIORiN zachęca stosujących środki ochrony roślin do pogłębiania wiedzy w zakresie szeroko rozumianego rolnictwa, a w szczególności do udziału w szkoleniach uprawniających do wykonywania zabiegów chemicznej ochrony roślin.

PIORiN: Szkolenia chemizacyjne

Szkolenia chemizacyjne

Warto pamiętać, iż szkolenia w zakresie stosowania środków ochrony roślin mogą prowadzić tylko przedsiębiorcy lub podmioty wpisane przez wojewódzkich inspektorów ochrony roślin i nasiennictwa do odpowiednich rejestrów. Szczegółowe informacje dotyczące organizowanych szkoleń można uzyskać we właściwych miejscowo wojewódzkich inspektoratach ochrony roślin i nasiennictwa.

Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa przypomina, że zabiegi z zastosowaniem środków ochrony roślin przeznaczonych dla użytkowników profesjonalnych mogą być wykonywane przez osoby, które ukończyły szkolenie:

  • w zakresie stosowania środków ochrony roślin w Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzone zaświadczeniem o ukończeniu tego szkolenia, lub
  • w zakresie doradztwa dotyczącego środków ochrony roślin w Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzone zaświadczeniem o ukończeniu tego szkolenia, lub
  • w zakresie integrowanej produkcji roślin potwierdzone zaświadczeniem o ukończeniu tego szkolenia, lub
  • wymagane od użytkowników profesjonalnych w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w państwie będącym stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, na podstawie przepisów obowiązujących w tym państwie, potwierdzone dokumentem o ukończeniu tego szkolenia, lub przedstawiły inny dokument wydany na podstawie przepisów obowiązujących w tym państwie, potwierdzający uzyskanie uprawnień do wykonywania zabiegów z zastosowaniem środków ochrony roślin przeznaczonych dla użytkowników profesjonalnych.

Czytaj dalej na następnej stronie...Tagi:
źródło: