Opakowania drewniane. Wymagania w imporcie

Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa przypomina, że w przypadku importu towarów w tym innych niż roślinne, z towarzyszeniem opakowań drewnianych muszą być spełnione wymagania specjalne, określone w Załączniku IV Cześć A Dział I pkt 2 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 lutego 2008 roku w sprawie zapobiegania wprowadzaniu i rozprzestrzenianiu się organizmów kwarantannowych (Dz. U. z 2015 r., poz. 1227).

Opakowania drewniane. Wymagania w imporcie

Zgodnie z ww. wymaganiami opakowania drewniane powinny zostać poddane:
  • jednemu z zabiegów, określonych w załączniku Nr 1 do Standardu ISPM Nr 15 oraz
  • opatrzone znakiem zgodnym z załącznikiem II do Międzynarodowego Standardu w zakresie Środków Fitosanitarnych Nr 15, potwierdzającym wykonanie ww. zabiegu.
Jednocześnie Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa informuje, że w ostatnim czasie zanotowano zwiększoną liczbę zakwestionowanych przesyłek, których powodem był brak lub niewłaściwe oznakowanie opakowań drewnianych, które towarzyszyły importowanym towarom. Dotyczy to w szczególności przypadków, gdy przesyłki z przeznaczeniem do Polski były wprowadzane przez granicę innych państw członkowskich Unii Europejskiej (np. Federacja Rosyjska – (Białoruś) – Litwa, Federacja Rosyjska – Estonia).

Niespełnienie przedmiotowych wymagań, może narażać importerów na brak możliwości wprowadzenia przesyłki na terytorium Unii Europejskiej.


Tagi:
źródło: