| Autor: redakcja1

Będą zmiany w operacji „Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach OSN”

W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW 2014-2020) przewidziano instrument Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach OSN, którego beneficjentami są rolnicy prowadzący produkcję zwierzęcą na obszarach szczególnie narażonych na zanieczyszczenie związkami azotu (OSN).

Będą zmiany w operacji „Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach OSN”
Zgodnie z zatwierdzonym PROW 2014 – 2020, pomoc w ramach tego instrumentu wsparcia jest skierowana do gospodarstw położonych na obszarach, które w 2012 roku po raz pierwszy zostały wyznaczone jako OSN i dla których zostały wprowadzone, w drodze aktów prawa miejscowego, programy działań mających na celu ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczych na lata 2012-2016.
 
Pomoc polega na refundacji części kosztów inwestycji, które służą dostosowaniu gospodarstwa do wymagań, określonych w programie działań wprowadzonym dla danego OSN, dotyczących warunków przechowywania nawozów naturalnych, wyprodukowanych w gospodarstwie (lub pasz soczystych - w przypadku młodych rolników), tj. kosztów budowy, przebudowy lub zakupu urządzeń do przechowywania nawozów naturalnych (płyt obornikowych, zbiorników do przechowywania gnojowicy i gnojówki, zbiorników lub płyt do przechowywania pasz soczystych). Ponadto, pomocą może być objęte doposażenie gospodarstwa w urządzenia do aplikowania nawozów naturalnych, tj. zakup aplikatorów nawozów naturalnych w postaci płynnej (lub wozów asenizacyjnych z tymi aplikatorami), zakupu rozrzutników. Podkreślono przy tym, iż zakup maszyn do aplikowania nawozów naturalnych jest możliwy tylko w przypadku gdy operacja obejmuje inwestycję dotyczącą doposażenia gospodarstwa w urządzenia do przechowywania nawozów naturalnych lub pasz soczystych. Szczegółowe warunki i tryb przyznawania pomocy na ten instrument wsparcia zostały określone w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 października 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przvznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach OSN” w ramach poddziałania “Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2016 r. poz. 1795 oraz z 2017 r. poz. 1569).
 
Nabór wniosków o przyznanie pomocy na tego typu operacje został przeprowadzony w terminie od 10 lutego 2016 r. do 10 marca 2016 r. W ramach przeprowadzonego naboru zostało złożonych 280 wniosków o przyznanie pomocy. O kolejności przysługiwania pomocy decydowała liczba uzyskanych punktów na podstawie kryteriów wyboru. Preferowane były operacje:
  • realizowane w gospodarstwach o większej liczbie zwierząt utrzymywanych w gospodarstwie, w przeliczeniu na DJP,
  • realizowane przez osoby, które w dniu złożenia wniosku o przyznanie pomocy miały nie więcej niż 40 lat,
  • w których udział kosztów kwalifikowalnych inwestycji polegających na dostosowaniu gospodarstwa do wymagań programu działań dotyczących przechowywania nawozów naturalnych lub pasz soczystych był największy.
Wysokość pomocy wynosi maksymalnie 50 000 zł na jednego beneficjenta i na jedno gospodarstwo w okresie realizacji PROW 2014-2020.

Czytaj dalej na następnej stronie...


Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!